SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2017-2018
Trường THPT Nguyễn Huệ
Tìm kiếm
Tên thí sinh
Trường THCS
TT Họ và tên thí sinh Nữ Ngày sinh Nơi sinh HS trường THCS Kết quả đánh giá xếp loại Ưu tiên Khuyến khích Tổng điểm UTKK Tổng điểm RL-UTKK Thi tiếng Anh
Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Tổng điểm RL
HL HK Điểm HL HK Điểm HL HK Điểm HL HK Điểm
1 Nguyễn Kiều Thu Diệu X 05/08/2002 Tây Ninh Long Khánh Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N1 (1.5), PT2 (1.5) 4 12 X
2 Nguyễn Thị Thu Giang X 04/06/2002 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) HSG2 (1.5), N2 (1) 3.5 11.5 X
3 Nguyễn Tấn Lộc 08/10/2002 Tây Ninh Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5), PT2 (1.5) 3 11 X
4 Nguyễn Quốc Trí 10/12/2002 TP.HCM Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 TB2 (1.5) N1 (1.5) 3 11 X
5 Lê Phạm Thái Nguyên X 24/03/2002 Tây Ninh Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.5 X
6 Trần Thị an Thuỳ X 25/07/2002 Tây Ninh Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.5 X
7 Trương Nguyễn Gia Bảo 08/08/2002 Tây Ninh Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.5 X
8 Trần Quang Huy 23/11/2002 Tây Ninh Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.5 X
9 Nguyễn Hoàng Yến Nhi X 15/08/2002 Tây Ninh An Thạnh Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.5 X
10 Lê Ngọc Trúc Linh X 07/01/2002 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.5 X
11 Lê Thị Ngọc Dung X 26/02/2002 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.5 X
12 Phan Trần Như Quỳnh X 10/08/2002 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.5 X
13 Bùi Thị Diễm Trinh X 13/03/2002 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.5 X
14 Đặng Thị Ngọc Huyền X 23/06/2002 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.5 X
15 Lê Nhật Hào 26/06/2002 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.5 X
16 Phan Lê Chí Bảo 22/12/2002 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.5 X
17 Trần Cao Duyên 25/08/2002 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.5 X
18 Lâm Văn Sang 03/01/2002 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.5 X
19 Phạm Hồng Thắm X 20/05/2002 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.5 X
20 Nguyễn Nhật Trường 25/06/2002 Tây Ninh Tiên Thuận Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.5 X
21 Nguyễn Thảo Ngọc X 22/01/2002 Tây Ninh Tiên Thuận Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.5 X
22 Nguyễn hồ Thân 13/05/2002 Tây Ninh Tiên Thuận Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.5 X
23 Tô Nguyễn Cát Tường X 21/09/2002 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.5 X
24 Huỳnh Hoàng Minh Thư X 19/10/2002 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.5 X
25 Trần Thị Thuý An X 06/08/2002 Tây Ninh Lợi Thuận Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.5 X
26 Tăng Tiểu Phụng X 02/09/2002 Tây Ninh Lợi Thuận Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.5 X
27 Đinh Thị Tuyết Nghi X 29/10/2002 Tây Ninh Lợi Thuận Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.5 X
28 Lê Thị Mỹ An X 07/01/2002 Tây Ninh Tiên Thuận Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.5 X
29 Lê Thị Trúc X 03/06/2002 Tây Ninh Tiên Thuận Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.5 X
30 Phạm Văn Dụ 21/03/2002 Tây Ninh Long Khánh Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.5 X
31 Nguyễn Thúy An X 07/04/2002 Tây Ninh Long Khánh Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.5 X
32 Lê Thị Huỳnh Giao X 04/12/2002 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.5 X
33 Trần Tường Vi X 02/01/2002 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.5 X
34 Nguyễn Trung Hiếu 15/10/2002 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.75 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.25 X
35 Phan Thị Cẩm Tú X 11/04/2002 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Giỏi Tốt 2 Giỏi Khá 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.75 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.25 X
36 Nguyễn Thị Mai Thi X 26/07/2002 Tây Ninh Tiên Thuận Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 VS (1) N3 (0.5), PT3 (1) 2.5 10.25 X
37 Phạm Quốc Thái 30/05/2002 Tây Ninh Tiên Thuận Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 7.75 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.25 X
38 Dương Quang Tân 02/07/2002 Tây Ninh Tiên Thuận Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.25 X
39 Hà Hải Đăng 09/06/2002 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.75 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.25 X
40 Nguyễn Minh Quí 08/06/2002 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 7.75 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.25 X
41 Ngô Hồng Loan X 13/03/2002 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.25 X
42 Lê Nguyễn Hải Thông 14/07/2002 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.25 X
43 Nguyễn Thị Ngọc Hoa X 15/05/2002 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N2 (1) 2 10 X
44 Lê Thành Nhân 25/02/2002 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N2 (1) 2 10 X
45 Lê Thị Trinh X 30/10/2002 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N2 (1) 2 10 X
46 Nguyễn Thị Tuyết Anh X 25/07/2002 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 7.5 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10 X
47 Lê Nhã Linh X 20/03/2002 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Giỏi Tốt 2 Giỏi Khá 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 7.5 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10 X
48 Lê Trung Kiên 28/09/2002 Tây Ninh Tiên Thuận Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.5 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10 X
49 Nguyễn Thanh Tường Vi X 19/05/2002 Tây Ninh Tiên Thuận Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.5 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10 X
50 Lê Thanh Nhã Linh X 30/03/2002 Tây Ninh Tiên Thuận Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N2 (1) 2 10 X
51 Nguyễn Ngọc Nữ X 24/05/2002 Tây Ninh Lợi Thuận Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N2 (1) 2 10 X
52 Trần Thuý Vy X 19/01/2002 Tây Ninh Lợi Thuận Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 7.5 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10 X
53 Huỳnh Bảo Khang 26/01/2002 Tây Ninh Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N2 (1) 2 10 X
54 Nguyễn Hoàng Tiến 07/01/2002 Tây Ninh Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.5 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10 X
55 Phạm Thị Kim Tuyền X 17/04/2002 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N2 (1) 2 10 X
56 Nguyễn Nhật Tài 29/09/2002 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.5 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10 X
57 Nguyễn Thị Kim Thanh X 18/08/2002 Tây Ninh Long Khánh Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.5 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10 X
58 Nguyễn Minh Hoàng 06/03/2002 Tây Ninh Long Khánh Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.5 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10 X
59 Trần Thị Huỳnh Như X 17/11/2002 Tây Ninh Long Khánh Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.75 X
60 Phan Anh Hào 07/07/2002 Tây Ninh Long Khánh Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.75 X
61 Phạm Văn Tân 07/11/2002 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.75 VS (1) N2 (1) 2 9.75 X
62 Lê Hồng Thắm X 19/04/2002 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 VS (1) N2 (1) 2 9.75 X
63 Lê Thị Anh Đào X 01/11/2002 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 7.25 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.75 X
64 Lê Ngọc Quý X 18/08/2002 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Giỏi Tốt 2 Giỏi Khá 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.75 VS (1) N2 (1) 2 9.75 X
65 Phan Song Khoa X 28/10/2002 Tây Ninh Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.75 VS (1) N2 (1) 2 9.75 X
66 Lê Minh Trí 05/08/2002 Tây Ninh Thị Trấn Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 6.75 N1 (1.5), PT2 (1.5) 3 9.75 X
67 Nguyễn Hữu Trí 24/06/2002 Tây Ninh Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.75 X
68 Nguyễn Thị Huyền Trang X 09/08/2002 Tây Ninh Lợi Thuận Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 7.25 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.75 X
69 Dương Thị Trân X 13/06/2002 Tây Ninh Tiên Thuận Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.75 X
70 Trần Đăng Phú 07/07/2002 Tây Ninh Lợi Thuận Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.75 X
71 Trần Trọng Phi 28/08/2002 Tây Ninh Lợi Thuận Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.75 X
72 Mai Ngọc Diễm X 02/01/2002 Tây Ninh Tiên Thuận Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.75 X
73 Võ Hồng Đặng X 17/09/2002 Tây Ninh Tiên Thuận Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.75 X
74 Phạm Thị Anh Thư X 10/02/2002 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.75 X
75 Đặng Quốc Huy Chương 13/04/2002 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.5 X
76 Nguyễn Thị Quế Trân X 19/06/2002 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.5 X
77 Đặng Thị Thu Trâm X 15/04/2002 Tây Ninh Tiên Thuận Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.5 X
78 Diệp Như Anh X 15/02/2002 Vĩnh Long Lợi Thuận Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 X
79 Nguyễn Trường Châu 27/02/2002 Tây Ninh Tiên Thuận Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.5 X
80 Cao Hoàng Kim X 28/02/2002 Tây Ninh Tiên Thuận Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.5 X
81 Lê Thị Kim Kiều X 04/01/2002 Tây Ninh Lợi Thuận Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.5 X
82 Phạm Thị Thanh Trà X 11/06/2002 Tây Ninh Lợi Thuận Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.5 X
83 Đồng Thị Thu Ngân X 18/02/2002 Tây Ninh Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 X
84 Nguyễn Thanh Tân 01/09/2002 Tây Ninh Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 X
85 Huỳnh Thị Tuyết Nhân X 26/01/2002 Tây Ninh Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 X
86 Quách Hà My X 18/05/2002 Tây Ninh Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.5 VS (1) N2 (1) 2 9.5 X
87 Huỳnh Quang Khải 07/02/2002 TP.HCM Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 X
88 Trần Thị Cẩm Tú X 11/08/2002 TP.HCM An Thạnh Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.5 X
89 Phan Thị mỹ Quyên X 03/12/2002 Tây Ninh An Thạnh Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.5 X
90 Nguyễn Thị Tường Vy X 18/09/2002 Tây Ninh Long Giang Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 X
91 Hồ Minh Đạt 20/04/2002 Tây Ninh Long Giang Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 X
92 Nguyễn Đức Lương 11/03/2002 Tây Ninh Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 X
93 Trương Thị Bạch Dương X 16/03/2002 Bình Phước Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 X
94 Bùi Thanh Hòa 15/01/2002 Tây Ninh Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 X
95 Nguyễn Tâm Như X 03/10/2002 Tây Ninh Thị Trấn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.5 X
96 Nguyễn Thị Cẩm X 05/08/2002 Tây Ninh Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 X
97 Nguyễn Thị Bích Du X 25/04/2002 Tây Ninh Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 X
98 Nguyễn Quang Huy 21/11/2001 TP.HCM Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 X
99 Phạm Thị My X 29/11/2002 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.5 X
100 Nguyễn Thị Quỳnh Như X 13/07/2002 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.5 X
101 Võ Thị Tuyết Nhung X 24/10/2002 Tây Ninh Long Khánh Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.5 X
102 Trang Hoàng Phú 08/02/2002 Tây Ninh Long Khánh Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.5 X
103 Lê Thị Diễm Phúc X 19/12/2002 Tây Ninh Long Khánh Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.5 X
104 Nguyễn Nhật Trường 16/02/2002 Tây Ninh Long Khánh Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.5 X
105 Nguyễn Kim Dung X 10/06/2002 Long An Long Chữ Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 X
106 Nguyễn Thị Ánh Dương X 13/01/2002 Tây Ninh Long Chữ Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 X
107 Trần Thị Thanh Tuyền X 22/07/2002 Tây Ninh Long Chữ Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 X
108 Hồ Tuấn Kiệt 21/05/2002 Tây Ninh Long Chữ Giỏi Khá 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.75 N1 (1.5) 1.5 9.25 X
109 Huỳnh Thị Trúc Quyên X 28/06/2002 Tây Ninh Long Chữ Giỏi Tốt 2 Giỏi Khá 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.75 N1 (1.5) 1.5 9.25 X
110 Nguyễn Minh Nhựt 03/05/2002 Tây Ninh Long Khánh Khá Tốt 1.75 Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.75 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.25 X
111 Nguyễn Thị Thu Hương X 17/07/2002 Tây Ninh Long Khánh Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 VS (1) N2 (1) 2 9.25 X
112 Nguyễn Thị Loan X 24/09/2002 Tây Ninh Long Khánh Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 VS (1) N2 (1) 2 9.25 X
113 Lê Phạm Gia Minh 26/10/2002 Tây Ninh Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.75 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.25 X
114 Ngô Kim Ngọc X 01/10/2002 Tây Ninh Thị Trấn Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 VS (1) N2 (1) 2 9.25 X
115 Thái Thị Thuỷ Tiên X 11/04/2002 Tây Ninh Long Vĩnh Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 N1 (1.5) 1.5 9.25 X
116 Võ Thị Thuý Vân X 18/01/2002 Tây Ninh Long Vĩnh Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 N1 (1.5) 1.5 9.25 X
117 Đặng Quế Khanh X 27/03/2002 Tây Ninh An Thạnh Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.75 N1 (1.5) 1.5 9.25 X
118 Sơn Thanh Nguyện 13/08/2002 Kiên Giang An Thạnh Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.75 DT (1) N1 (1.5) 2.5 9.25 X
119 Nguyễn Hương Trầm X 15/12/2002 Tây Ninh Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 N1 (1.5) 1.5 9.25 X
120 Nguyễn Lê Tường Vi X 29/09/2002 Tây Ninh Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.75 N1 (1.5) 1.5 9.25 X
121 Phạm Thị Hồng Nguyên X 15/11/2002 Tây Ninh Lợi Thuận Giỏi Tốt 2 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.75 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.25 X
122 Trần Thị Thu Thảo X 19/01/2002 Tây Ninh Lợi Thuận Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 7.25 VS (1) N2 (1) 2 9.25 X
123 Nguyễn Trung Trực 31/10/2002 Tây Ninh Tiên Thuận Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 VS (1) N2 (1) 2 9.25 X
124 Lê Thị Thu Thảo X 24/04/2002 Tây Ninh Tiên Thuận Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 VS (1) N2 (1) 2 9.25 X
125 Mai Thị Ngọc Thư X 07/07/2002 Tây Ninh Tiên Thuận Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.75 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.25 X
126 Dương Hoàn Kha 20/06/2002 Tây Ninh Tiên Thuận Khá Tốt 1.75 Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.75 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.25 X
127 Nguyễn Thị Kim Liên X 28/08/2002 Tây Ninh Tiên Thuận Khá Tốt 1.75 Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.75 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.25 X
128 Nguyễn Quốc Hùng 22/01/2002 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 VS (1) N2 (1) 2 9.25 X
129 Mai Ngô Diễm Trinh X 05/07/2002 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Khá Tốt 1.75 Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.75 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.25 X
130 Cao Thị Như Huỳnh X 27/06/2002 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Khá 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N2 (1) 2 9 X
131 Nguyễn Việt Minh Thư X 20/01/2002 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.5 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9 X
132 Cao Quan Thông 23/09/2002 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Giỏi Tốt 2 Khá Khá 1.5 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.5 VS (1) N3 (0.5) 1.5 9 X
133 Phan Phong Anh 09/12/2002 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N2 (1) 2 9 X
134 Nguyễn Hoài Phương 16/05/2002 Tây Ninh Tiên Thuận Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 6.5 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9 X
135 Phan Tấn Lộc 30/04/2002 Tây Ninh Tiên Thuận Khá Tốt 1.75 Khá Khá 1.5 Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 6.5 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9 X
136 Lưu vĩ Hào 09/10/2002 Tây Ninh Tiên Thuận Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.5 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9 X
137 Hà Thư Hoàng 16/04/2002 Tây Ninh Tiên Thuận Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N2 (1) 2 9 X
138 Phạm Thị Vân Thuỳ X 06/08/2002 Tây Ninh Tiên Thuận Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 7 VS (1) N2 (1) 2 9 X
139 Nguyễn Thị Hồng Lụa X 18/09/2002 Tây Ninh Tiên Thuận Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N2 (1) 2 9 X
140 Nguyễn Thị Vân Anh X 23/11/2002 Tây Ninh Tiên Thuận Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Trung bình Tốt 1.25 7 VS (1) N2 (1) 2 9 X
141 Lâm Châu Tót Ti 30/04/2002 Tây Ninh Tiên Thuận Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.5 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9 X
142 Trương Thị Diểm Trinh X 12/11/2002 Tây Ninh Tiên Thuận Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N2 (1) 2 9 X
143 Nguyễn Thị Huỳnh Như X 18/05/2002 Tây Ninh Tiên Thuận Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N2 (1) 2 9 X
144 Lâm Thị Quyên X 15/08/2002 Tây Ninh Tiên Thuận Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.5 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9 X
145 Nguyễn Thị Thu Chúc X 15/08/2002 Tây Ninh Lợi Thuận Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N2 (1) 2 9 X
146 Trần Trung Hậu 20/07/2002 Tây Ninh Thị Trấn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.5 N1 (1.5) 1.5 9 X
147 Nguyễn Thị Thanh Thuỷ X 24/01/2002 Tây Ninh Lợi Thuận Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N2 (1) 2 9 X
148 Phan Thị Yến Ngân X 08/04/2002 Tây Ninh Lợi Thuận Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N2 (1) 2 9 X
149 Phan Minh Tài 13/02/2002 Tây Ninh Thị Trấn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 6.5 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9 X
150 Trần Nguyễn Kim Ngân X 11/10/2002 TP.HCM Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N2 (1) 1 9 X
151 Nguyễn Vân Anh X 30/09/2002 Tây Ninh Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N2 (1) 1 9 X
152 Lê Hữu Đăng 01/12/2002 Tây Ninh An Thạnh Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.5 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9 X
153 Trần mỹ Duyên X 07/11/2002 Tây Ninh Long Vĩnh Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.5 N1 (1.5) 1.5 9 X
154 Vương Kiều Bảo Trân X 21/06/2002 Tây Ninh Long Giang Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N2 (1) 1 9 X
155 Huỳnh Phương Anh X 28/02/2002 Tây Ninh Long Giang Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N2 (1) 1 9 X
156 Vương Thị Khên X 14/01/2002 Tây Ninh Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N2 (1) 1 9 X
157 Trần Bích Nhu X 05/10/2002 Tây Ninh Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N2 (1) 1 9 X
158 Đặng Thu Trang X 11/10/2002 Tây Ninh Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.5 N1 (1.5) 1.5 9 X
159 Nguyễn Thị Thủy Tiên X 08/11/2002 Tây Ninh Long Chữ Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N2 (1) 1 9 X
160 Lê Hải Duy 16/05/2002 Tây Ninh Long Chữ Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N2 (1) 1 9 X
161 Tô Hồ Thanh Phương Phương 24/06/2002 Tây Ninh Long Chữ Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N2 (1) 1 9 X
162 Huỳnh Thị Ngọc Giàu X 06/03/2002 Tây Ninh Long Chữ Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N2 (1) 1 9 X
163 Nguyễn Tấn Luật 23/10/2002 Tây Ninh Long Khánh Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.5 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9 X
164 Phan Thị Duy X 16/09/2002 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.5 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9 X
165 Nguyễn Thị Như Ngọc X 16/07/2001 Tây Ninh Long Phước Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N2 (1) 2 9 X
166 Trương Kiều Oanh X 07/06/2002 Tây Ninh Long Chữ Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 N2 (1) 1 8.75 X
167 Nguyễn Nam Thịnh 21/06/2002 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Khá Tốt 1.75 Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.75 VS (1) N2 (1) 2 8.75 X
168 Trần Thị Huế Anh X 20/11/2002 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Trung bình Khá 1 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.25 VS (1) N1 (1.5) 2.5 8.75 X
169 Huỳnh Thị Lan Tường X 01/11/2002 Tây Ninh Long Chữ Giỏi Tốt 2 Giỏi Khá 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.75 N2 (1) 1 8.75 X
170 Phạm Thị Bích Chi X 09/08/2001 Tây Ninh Long Chữ Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 N2 (1) 1 8.75 X
171 Vỏ Thị Kim Ngân X 27/02/2002 Tây Ninh Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 N2 (1) 1 8.75 X
172 Lê Nhật Hào 30/08/2002 Tây Ninh Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 7.25 N1 (1.5) 1.5 8.75 X
173 Nguyễn Quốc Anh 03/08/2002 TP.HCM Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.75 N2 (1) 1 8.75 X
174 Mai Thị Hải Yến X 02/02/2002 Tây Ninh Long Vĩnh Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 N1 (1.5) 1.5 8.75 X
175 Nguyễn Huỳnh Yến Nhi X 23/05/2002 Tây Ninh Long Giang Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.25 VS (1) N1 (1.5) 2.5 8.75 X
176 Nguyễn Hữu Trí 16/01/2002 Tây Ninh Long Giang Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.75 N2 (1) 1 8.75 X
177 Đặng Thị Diễm Trinh X 07/09/2002 Tây Ninh An Thạnh Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 N1 (1.5) 1.5 8.75 X
178 Võ Thị Hưởng X 21/10/2002 Tây Ninh An Thạnh Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 7.25 N1 (1.5) 1.5 8.75 X
179 Dương Thị bé Hảo X 23/03/2002 Tây Ninh Lợi Thuận Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.25 VS (1) N1 (1.5) 2.5 8.75 X
180 Diệp Thị Ngọc Đẹp X 02/12/2002 Tây Ninh Lợi Thuận Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.25 VS (1) N1 (1.5) 2.5 8.75 X
181 Dương Thị Ánh Thơ X 19/07/2002 Tây Ninh Lợi Thuận Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.25 VS (1) N1 (1.5) 2.5 8.75 X
182 Lâm Tấn Đạt 09/12/2002 Tây Ninh Tiên Thuận Trung bình Khá 1 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.25 VS (1) N1 (1.5) 2.5 8.75 X
183 Nguyễn Thị Thuỳ Trang X 31/07/2002 Tây Ninh Lợi Thuận Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.25 VS (1) N1 (1.5) 2.5 8.75 X
184 Nguyễn Như Ánh Thư X 30/08/2002 Tây Ninh Tiên Thuận Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 6.75 VS (1) N2 (1) 2 8.75 X
185 Trần Thanh Phong 01/02/2002 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.25 VS (1) N1 (1.5) 2.5 8.75 X
186 Nguyễn Thị Ngọc Hân X 26/10/2002 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N3 (0.5) 1.5 8.5 X
187 Trần Thị tú Anh X 13/03/2002 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Giỏi Tốt 2 Khá Trung bình 1 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.5 VS (1) N2 (1) 2 8.5 X
188 Lê Thị Khánh Hà X 02/05/2002 Tây Ninh Tiên Thuận Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N3 (0.5) 1.5 8.5 X
189 Phạm Thành Lộc 27/03/2000 Tây Ninh Tiên Thuận Trung bình Khá 1 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 6.5 VS (1) N2 (1) 2 8.5 X
190 Nguyễn Thị Giàu X 05/02/2002 Tây Ninh Tiên Thuận Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.5 VS (1) N2 (1) 2 8.5 X
191 Đào Nguyễn Hồng Châu X 22/11/2002 Tây Ninh Tiên Thuận Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N3 (0.5) 1.5 8.5 X
192 Phạm Lâm Minh Thư X 24/03/2002 Tây Ninh Lợi Thuận Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N3 (0.5) 1.5 8.5 X
193 Nguyễn Hoài Phúc 05/11/2002 Tây Ninh Lợi Thuận Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.5 VS (1) N2 (1) 2 8.5 X
194 Phan Quốc Tín 14/07/2002 Tây Ninh Lợi Thuận Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.5 VS (1) N2 (1) 2 8.5 X
195 Lâm Thị Quyên X 29/01/2002 Tây Ninh Tiên Thuận Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.5 VS (1) N2 (1) 2 8.5 X
196 Cao Thị Trà My X 02/06/2002 Tây Ninh Lợi Thuận Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 7.5 VS (1) 1 8.5 X
197 Tạ Bích Phượng X 02/06/2002 Tây Ninh Lợi Thuận Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N3 (0.5) 1.5 8.5 X
198 Nguyễn Thị Tuyết Vy X 10/06/2002 Tây Ninh An Thạnh Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1.5) 1.5 8.5 X
199 Nguyễn Thị Thanh Thảo X 11/03/2002 Tây Ninh Thị Trấn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1.5) 1.5 8.5 X
200 Nguyễn Trung Chánh 22/04/2002 Tây Ninh Thị Trấn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1.5) 1.5 8.5 X
201 Nguyễn Thị Hiền X 26/09/2002 Tây Ninh Lợi Thuận Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.5 VS (1) N2 (1) 2 8.5 X
202 Phạm Thị Hồng Nhung X 07/01/2002 Tây Ninh Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.5 N2 (1) 1 8.5 X
203 Nguyễn Tường Vy X 26/05/2002 Tây Ninh Long Chữ Giỏi Tốt 2 Giỏi Khá 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.5 N2 (1) 1 8.5 X
204 Nguyễn Thị Uyễn Nhi X 18/04/2002 Tây Ninh Long Chữ Giỏi Tốt 2 Giỏi Khá 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.5 N2 (1) 1 8.5 X
205 Trần Thị Khánh My X 29/10/2002 Tây Ninh Long Chữ Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.5 N2 (1) 1 8.5 X
206 Huỳnh Tấn Kiệt 06/07/2002 Tây Ninh Long Chữ Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.5 N2 (1) 1 8.5 X
207 Phan Thị Kim Liên X 13/11/2002 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.5 VS (1) N2 (1) 2 8.5 X
208 Nguyễn Thành Được 11/01/2002 Tây Ninh Long Khánh Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.5 VS (1) N2 (1) 2 8.5 X
209 Huỳnh Tấn Đạt 29/05/2002 Tây Ninh Long Khánh Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.5 VS (1) N2 (1) 2 8.5 X
210 Lê Minh Kha 20/02/2002 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Khá Tốt 1.75 Khá Trung bình 1 Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 6 VS (1) N1 (1.5) 2.5 8.5 X
211 Nguyễn Thị Trà My X 11/10/2002 Tây Ninh Long Phước Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N3 (0.5) 1.5 8.5 X
212 Lê Minh 15/08/2002 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 5.75 VS (1) N1 (1.5) 2.5 8.25 X
213 Đào Thị Huỳnh Như X 22/01/2002 Tây Ninh Long Chữ Khá Tốt 1.75 Giỏi Khá 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.25 N2 (1) 1 8.25 X
214 Lưu Thị tố Quyên X 12/05/2002 Tây Ninh Long Chữ Khá Tốt 1.75 Giỏi Khá 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.25 N2 (1) 1 8.25 X
215 Trần Minh Thư X 15/04/2002 Tây Ninh Thị Trấn Khá Tốt 1.75 Khá Khá 1.5 Trung bình Trung bình 0.75 Khá Tốt 1.75 5.75 VS (1) N1 (1.5) 2.5 8.25 X
216 Trần Mai Anh Đào X 08/07/2002 Tây Ninh Thị Trấn Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 N2 (1) 1 8.25 X
217 Trần Thị Thuỳ Vân X 18/11/2002 Tây Ninh Long Vĩnh Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 N3 (0.5) 0.5 8.25 X
218 Nguyễn Thị Lan Duy X 13/06/2001 Tây Ninh Lợi Thuận Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.25 VS (1) N2 (1) 2 8.25 X
219 Nguyễn Thị Kim Hương X 26/08/2002 Tây Ninh Lợi Thuận Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.25 VS (1) N2 (1) 2 8.25 X
220 Nguyễn Ngọc Trâm X 30/06/2002 Tây Ninh Lợi Thuận Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.25 VS (1) N2 (1) 2 8.25 X
221 Nguyễn Thị Thanh Trúc X 05/07/2002 Tây Ninh Lợi Thuận Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.5 VS (1) N3 (0.5) 1.5 8 X
222 Phan Thị Thùy Lam X 21/08/2002 Tây Ninh Tiên Thuận Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.5 VS (1) N3 (0.5) 1.5 8 X
223 Nguyễn Thị Thanh Hương X 10/11/2002 Tây Ninh Tiên Thuận Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6 VS (1) N2 (1) 2 8 X
224 Đặng Thị Thanh Trúc X 29/09/2001 Tây Ninh Tiên Thuận Khá Tốt 1.75 Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 6 PT1 (2) 2 8 X
225 Lê Thanh Toàn 04/07/2002 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Trung bình Khá 1 Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6 VS (1) N2 (1) 2 8 X
226 Phan Nhựt Hào 23/04/2002 TP. HCM Nguyễn Văn Ẩn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 6 VS (1) N2 (1) 2 8 X
227 Lê Thị Phương Thùy X 19/04/2002 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.5 VS (1) N3 (0.5) 1.5 8 X
228 Tôn Bão Xuyên X 05/10/2002 Tây Ninh Long Vĩnh Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.5 N1 (1.5) 1.5 8 X
229 Trần Thị Triển X 08/10/2002 Tây Ninh Long Vĩnh Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.5 N1 (1.5) 1.5 8 X
230 Đổ Thị Thu Ngân X 16/09/2002 Tây Ninh Long Giang Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N2 (1) 1 8 X
231 Nguyễn Trúc Mai X 09/10/2002 Tây Ninh Long Giang Khá Tốt 1.75 Khá Khá 1.5 Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 6.5 VS (1) N3 (0.5) 1.5 8 X
232 Nguyễn Thúy An X 23/04/2002 Tây Ninh An Thạnh Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N2 (1) 1 8 X
233 Sơn Ngọc Như Ý 13/08/2002 Kiên Giang An Thạnh Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.5 N1 (1.5) 1.5 8 X
234 Văn Tấn Tài 31/10/2002 Tây Ninh Thị Trấn Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 5.5 VS (1) N1 (1.5) 2.5 8 X
235 Lê Tuấn Phong 11/11/2002 Tây Ninh Thị Trấn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.5 N1 (1.5) 1.5 8 X
236 Bùi Thị Như Ý X 18/01/2002 TP.HCM Thị Trấn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.5 N1 (1.5) 1.5 8 X
237 Đặng Tường Vy X 29/12/2002 Tây Ninh Thị Trấn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) 1 8 X
238 Lâm Thiện Mỹ X 19/06/2002 Đài Loan Thị Trấn Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7 N2 (1) 1 8 X
239 Nguyễn Thành Trí 18/04/2002 Tây Ninh Thị Trấn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N2 (1) 1 8 X
240 Phan Thị Ý X 20/07/2002 Tây Ninh Thị Trấn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N2 (1) 1 8 X
241 Trần Thị Hoài Thương X 25/07/2002 Tây Ninh Long Chữ Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N2 (1) 1 8 X
242 Trương Tấn Lộc 02/07/2002 Tây Ninh Long Chữ Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N2 (1) 1 8 X
243 Trịnh Nguyễn Quế Lam X 15/12/2002 Tây Ninh Long Khánh Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 Khá Tốt 1.75 Khá Khá 1.5 6 VS (1) N2 (1) 2 8 X
244 Nguyễn Chí Bảo 14/10/2002 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 5.5 VS (1) N1 (1.5) 2.5 8 X
245 Nguyễn Thị Nhã Trúc X 13/03/2002 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 5.5 VS (1) N1 (1.5) 2.5 8 X
246 Nguyễn Phi Trường 07/02/2002 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Khá Tốt 1.75 Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.25 VS (1) N3 (0.5) 1.5 7.75 X
247 Phạm Minh Minh Vương 26/07/2002 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.25 VS (1) N3 (0.5) 1.5 7.75 X
248 Dương Thị Huỳnh Lê X 30/07/2001 Tây Ninh Long Chữ Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.25 N3 (0.5) 0.5 7.75 X
249 Võ Lam Như X 01/08/2002 Tây Ninh Thị Trấn Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 5.75 VS (1) N2 (1) 2 7.75 X
250 Vũ Phan Nhật Phong 18/12/2002 TP.HCM Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 0 7.75 X
251 Đặng Thúy Vy X 11/07/2002 Tây Ninh Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 N3 (0.5) 0.5 7.75 X
252 Dương Thị mỹ Trinh X 19/01/2002 Tây Ninh Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 N3 (0.5) 0.5 7.75 X
253 Lê Anh Trúc X 02/11/2002 Tây Ninh Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 6.75 N2 (1) 1 7.75 X
254 Vương Hồng Kim Chi X 23/11/2002 Tây Ninh Tiên Thuận Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 6.25 VS (1) N3 (0.5) 1.5 7.75 X
255 Trần Thị Thanh Tuyền X 01/03/2002 Tây Ninh Tiên Thuận Trung bình Tốt 1.25 Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.25 VS (1) N3 (0.5) 1.5 7.75 X
256 Đinh Văn Toàn 12/02/2002 Tây Ninh Lợi Thuận Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 Khá Tốt 1.75 5.5 VS (1) N2 (1) 2 7.5 X
257 Nguyễn Cao Quang Vinh 08/04/2002 Tây Ninh Lợi Thuận Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6 VS (1) N3 (0.5) 1.5 7.5 X
258 Nguyễn Văn Dương 07/01/2002 Tây Ninh Tiên Thuận Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 5.5 VS (1) N2 (1) 2 7.5 X
259 Tô Thành Nhân 30/04/2002 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Khá Tốt 1.75 Khá Trung bình 1 Khá Khá 1.5 Trung bình Tốt 1.25 5.5 VS (1) N2 (1) 2 7.5 X
260 Phan Thanh Phú 28/03/2002 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 Khá Khá 1.5 Trung bình Tốt 1.25 5 VS (1) N1 (1.5) 2.5 7.5 X
261 Phạm Thị Băng Tuyền X 28/02/2002 Tây Ninh Thị Trấn Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 5 VS (1) N1 (1.5) 2.5 7.5 X
262 Nguyễn Thị Kim Ngọc X 03/04/2002 Tây Ninh Long Vĩnh Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.5 N2 (1) 1 7.5 X
263 Văn Thị Thu Hiền X 13/04/2002 Tây Ninh Thị Trấn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 6.5 N2 (1) 1 7.5 X
264 Thân Minh Đăng 26/02/2002 Tây Ninh Thị Trấn Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.75 N3 (0.5) 0.5 7.25 X
265 Cao Như Huỳnh X 12/09/2002 Tây Ninh Thị Trấn Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 Khá Tốt 1.75 5.75 N1 (1.5) 1.5 7.25 X
266 Đặng Thị tố Trinh X 24/12/2002 Tây Ninh An Thạnh Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 4.75 VS (1) N1 (1.5) 2.5 7.25 X
267 Lê Xuân Phong 24/07/2002 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 5.25 VS (1) N2 (1) 2 7.25 X
268 Nguyễn Tới 01/09/2002 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 5.75 VS (1) N3 (0.5) 1.5 7.25 X
269 Hoàng Nhị Hà 11/05/2002 Hưng Yên Lợi Thuận Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 5.75 VS (1) N3 (0.5) 1.5 7.25 X
270 Nguyễn Văn Thiệt 19/01/2002 Tây Ninh Lợi Thuận Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 4.75 VS (1) N1 (1.5) 2.5 7.25 X
271 Lê Thành Nhân 04/07/2001 Tây Ninh Long Chữ Khá Khá 1.5 Khá Khá 1.5 Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 6.25 N2 (1) 1 7.25 X
272 Phan Thanh Ngọc 22/04/2002 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Khá Tốt 1.75 Trung bình Trung bình 0.75 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 4.75 VS (1) N1 (1.5) 2.5 7.25 X
273 Nguyễn Bùi Nhật Linh 15/09/2002 Tây Ninh Lợi Thuận Trung bình Khá 1 Trung bình Trung bình 0.75 Trung bình Khá 1 Khá Tốt 1.75 4.5 VS (1) N1 (1.5) 2.5 7 X
274 Phạm Thị Thuý Giàu X 07/01/2002 Tây Ninh Lợi Thuận Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 Khá Tốt 1.75 5.5 VS (1) N3 (0.5) 1.5 7 X
275 Lưu Vĩnh Phúc 04/01/2002 Tây Ninh Lợi Thuận Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 Khá Tốt 1.75 5.5 VS (1) N3 (0.5) 1.5 7 X
276 Phan Quốc Huy 13/09/2002 Tây Ninh Tiên Thuận Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 5.5 VS (1) N3 (0.5) 1.5 7 X
277 Phạm Trọng Quí 08/11/2001 Tây Ninh Tiên Thuận Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 5 VS (1) N2 (1) 2 7 X
278 Bùi Tường Thực 04/02/2002 Tây Ninh Thị Trấn Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6 N2 (1) 1 7 X
279 Nguyễn Trường Thi 24/04/2002 Tây Ninh Thị Trấn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 6 N2 (1) 1 7 X
280 Hồ Trần Quy 07/09/2002 TP.HCM Thị Trấn Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 5.5 N1 (1.5) 1.5 7 X
281 Đoàn Văn Tài Em 02/11/2002 Tây Ninh Thị Trấn Khá Khá 1.5 Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 4.75 VS (1) N2 (1) 2 6.75 X
282 Nguyễn Duy Khang 29/07/2002 Tây Ninh Lợi Thuận Trung bình Khá 1 Trung bình Trung bình 0.75 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 4.25 VS (1) N1 (1.5) 2.5 6.75 X
283 Lê Chí Tâm 21/05/2002 Tây Ninh Thị Trấn Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 5.25 N1 (1.5) 1.5 6.75 X
284 Đỗ Thị Kiều Ngoan X 04/06/2002 Tây Ninh Thị Trấn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Khá 1 5.75 N2 (1) 1 6.75 X
285 Nguyễn Tô Nguyên Anh 18/10/2002 TP.HCM Thị Trấn Trung bình Tốt 1.25 Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 5.75 N2 (1) 1 6.75 X
286 Trà Anh Kiệt 21/01/2002 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 4.75 VS (1) N2 (1) 2 6.75 X
287 Huỳnh Thành Đô 13/10/2002 Tây Ninh Lợi Thuận Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 Khá Tốt 1.75 4.75 VS (1) N2 (1) 2 6.75 X
288 Nguyễn Văn Thủ 22/04/2002 Tây Ninh Lợi Thuận Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 4.25 VS (1) N1 (1.5) 2.5 6.75 X
289 Nguyễn Thị Thanh Trúc X 20/11/2001 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 4.75 VS (1) N2 (1) 2 6.75 X
290 Võ Quốc Kiệt 09/06/2002 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 4.25 VS (1) N1 (1.5) 2.5 6.75 X
291 Trần Thị Tường Vy X 08/02/2002 Tây Ninh Long Chữ Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6 N3 (0.5) 0.5 6.5 X
292 Thân Phạm Phú 10/05/2002 Tây Ninh Lợi Thuận Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 5 VS (1) N3 (0.5) 1.5 6.5 X
293 Phạm Thị Trúc Ly X 06/07/2002 Tây Ninh Tiên Thuận Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 5 VS (1) N3 (0.5) 1.5 6.5 X
294 Đổ Tuấn Anh 10/04/2002 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 Khá Khá 1.5 Trung bình Tốt 1.25 5.5 VS (1) 1 6.5 X
295 Trần Thị Ngọc Chẳng X 22/03/2002 Tây Ninh Tiên Thuận Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 4.5 VS (1) N2 (1) 2 6.5 X
296 Hà Tuấn Lượng 24/02/2002 Tây Ninh Tiên Thuận Trung bình Khá 1 Trung bình Trung bình 0.75 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 4 VS (1) N1 (1.5) 2.5 6.5 X
297 Nguyễn Lâm Non 29/07/2002 Tây Ninh Tiên Thuận Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 5 VS (1) N3 (0.5) 1.5 6.5 X
298 Lê Lý Hoàng Thái 28/08/2002 Tây Ninh Thị Trấn Trung bình Tốt 1.25 Khá Khá 1.5 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 5 N1 (1.5) 1.5 6.5 X
299 Lại Thị Hồng Loan X 15/07/2001 Tây Ninh Thị Trấn Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 5 N1 (1.5) 1.5 6.5 X
300 Lê mỹ Kim X 20/10/2002 Tây Ninh Long Vĩnh Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 5 N1 (1.5) 1.5 6.5 X
301 Võ Thị mỹ Ngân X 17/08/2002 Tây Ninh Thị Trấn Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 5 N1 (1.5) 1.5 6.5 X
302 Lê Tuấn An 13/05/2002 Tây Ninh Thị Trấn Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 4.5 VS (1) N2 (1) 2 6.5 X
303 Nguyễn Chí Bảo 22/03/2002 Tây Ninh Thị Trấn Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 5 VS (1) N3 (0.5) 1.5 6.5 X
304 Nguyễn Long Vỹ 15/10/2002 Tây Ninh Thị Trấn Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 5.5 N2 (1) 1 6.5 X
305 Võ Quốc Sơn 16/11/2002 Tây Ninh Lợi Thuận Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 5 VS (1) N3 (0.5) 1.5 6.5 X
306 Phan Nhựt Linh 20/01/2002 Tây Ninh Lợi Thuận Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 4.5 VS (1) N2 (1) 2 6.5 X
307 Hà Văn Nhã 21/11/2002 Tây Ninh Lợi Thuận Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 4.5 VS (1) N2 (1) 2 6.5 X
308 Trần Thạnh Phước 24/12/2002 Tây Ninh Thị Trấn Khá Khá 1.5 Trung bình Khá 1 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 5.5 N2 (1) 1 6.5 X
309 Nguyễn Anh Phong 25/11/2002 Tây Ninh Thị Trấn Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 4.75 VS (1) N3 (0.5) 1.5 6.25 X
310 Tô Văn Khải 24/07/2002 Tây Ninh Thị Trấn Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 4.75 N1 (1.5) 1.5 6.25 X
311 Trần Sang 23/05/2002 Tây Ninh Thị Trấn Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 4.75 VS (1) N3 (0.5) 1.5 6.25 X
312 Nguyễn Thành Bắc 22/07/2002 Tây Ninh Thị Trấn Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 4.75 N1 (1.5) 1.5 6.25 X
313 Lê Hữu Nghĩa 11/05/2002 Tây Ninh Ninh Điền Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 4.25 VS (1) N2 (1) 2 6.25 X
314 Đặng Hoàng Dự 19/04/2002 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 4.75 VS (1) N3 (0.5) 1.5 6.25 X
315 Huỳnh Thị Bơ X 17/08/2002 Tây Ninh Tiên Thuận Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 5.25 VS (1) 1 6.25 X
316 Lê Trung Kiên 17/08/2002 Tây Ninh Lợi Thuận Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 4.75 VS (1) N3 (0.5) 1.5 6.25 X
317 Trần Minh Kha 21/03/2002 Tây Ninh Lợi Thuận Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 4.5 VS (1) N3 (0.5) 1.5 6 X
318 Nguyễn lê Đông X 24/05/2002 Tây Ninh Lợi Thuận Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 4 VS (1) N2 (1) 2 6 X
319 Nguyễn Hoài Thương 05/08/2002 Tây Ninh Tiên Thuận Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 4.5 VS (1) N3 (0.5) 1.5 6 X
320 Hồ Minh Anh 05/06/2001 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 4.5 VS (1) N3 (0.5) 1.5 6 X
321 Lê Ngọc Quyền X 03/10/2001 Tây Ninh Long Giang Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 5 N2 (1) 1 6 X
322 Lê Thị Trúc Thương X 14/09/2002 Tây Ninh Thị Trấn Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 5.5 N3 (0.5) 0.5 6 X
323 Nguyễn Tuấn Anh 13/08/2002 Tây Ninh Thị Trấn Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 5 N2 (1) 1 6 X
324 Trương Minh Thiện 22/11/2002 Tây Ninh Thị Trấn Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 5 N2 (1) 1 6 X
325 Trần Lâm Quá 15/04/2002 Tây Ninh Thị Trấn Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 5 N2 (1) 1 6 X
326 Lê Đức Huy 16/07/2002 Đồng Tháp Thị Trấn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 6 0 6 X
327 Dương Hoàng Thái Khang 02/01/2002 Tây Ninh Thị Trấn Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 4.25 VS (1) N3 (0.5) 1.5 5.75 X
328 Phạm Thanh Trúc X 29/06/2002 Tây Ninh Lợi Thuận Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 5.75 0 5.75 X
329 Phan Thị Trà Mi X 23/05/2002 Tây Ninh Thị Trấn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Khá 1 5.75 0 5.75 X
330 Nguyễn Thị Hà X 17/11/2002 Tây Ninh Thị Trấn Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 4.75 N2 (1) 1 5.75 X
331 Trần Trung Tín 08/01/2002 Tây Ninh Thị Trấn Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 5.25 N3 (0.5) 0.5 5.75 X
332 Đinh Thanh Trường 22/02/2002 Quãng Ngãi Lợi Thuận Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 4.25 N1 (1.5) 1.5 5.75 X
333 Hồ Nguyễn Bảo Trân X 10/08/2002 Tây Ninh Lợi Thuận Khá Khá 1.5 Trung bình Trung bình 0.75 Trung bình Trung bình 0.75 Khá Tốt 1.75 4.75 VS (1) 1 5.75 X
334 Phạm Văn Khánh 15/09/2002 Tây Ninh Lợi Thuận Trung bình Khá 1 Trung bình Trung bình 0.75 Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 3.75 VS (1) N2 (1) 2 5.75 X
335 Huỳnh Công Quí 12/07/2002 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 4.25 VS (1) N3 (0.5) 1.5 5.75 X
336 Ngô Quang Trường 10/02/2002 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Trung bình Khá 1 Trung bình Trung bình 0.75 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 4 VS (1) N3 (0.5) 1.5 5.5 X
337 Nguyễn Văn Đăng 28/01/2001 Tây Ninh Tiên Thuận Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 4.5 VS (1) 1 5.5 X
338 Phan Lương Gia Khải 11/09/2002 Tây Ninh Thị Trấn Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Khá Khá 1.5 Trung bình Khá 1 5 N3 (0.5) 0.5 5.5 X
339 Lê Thị Tâm Như X 07/04/2002 Tây Ninh Thị Trấn Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 4.5 N2 (1) 1 5.5 X
340 Nguyễn Thị Minh Thư X 06/01/2002 Tây Ninh Thị Trấn Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 4.5 N2 (1) 1 5.5 X
341 Nguyễn Ngọc Trinh X 29/10/2002 Tây Ninh Thị Trấn Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 5 N3 (0.5) 0.5 5.5 X
342 Võ Thành Phong 23/09/2002 Tây Ninh Thị Trấn Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 5 N3 (0.5) 0.5 5.5 X
343 Trần Thị Ngọc Quý X 25/09/2000 Tây Ninh Thị Trấn Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 5.5 0 5.5 X
344 Huỳnh Đặng Trung 21/11/2002 Tây Ninh Thị Trấn Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 5.25 0 5.25 X
345 Nguyễn Thành Lợi 04/07/2002 Tây Ninh Thị Trấn Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Khá 1 4.75 N3 (0.5) 0.5 5.25 X
346 Trần Thị Hà X 20/11/2002 Tây Ninh An Thạnh Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 4.75 N3 (0.5) 0.5 5.25 X
347 Nguyễn Minh Đạt 27/08/2002 Tây Ninh Thị Trấn Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 4.25 VS (1) 1 5.25 X
348 Vương Thúy Kiều X 02/03/2002 Tây Ninh Thị Trấn Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 5 0 5 X
349 Nguyễn Ngọc Trâm X 20/02/2001 Tây Ninh Thị Trấn Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 4.5 N3 (0.5) 0.5 5 X
350 Lê Hoàng Thi 03/05/2002 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Trung bình Khá 1 Trung bình Trung bình 0.75 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 4 VS (1) 1 5 X
351 Đỗ Mạnh Kỳ 27/01/2002 Tây Ninh Thị Trấn Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 4.75 0 4.75 X
352 Trần Thị Kim Phụng X 10/12/2002 Tây Ninh Thị Trấn Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 4.25 N3 (0.5) 0.5 4.75 X
353 Nguyễn Phúc Đạt 04/08/2002 Tây Ninh Thị Trấn Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 4.75 0 4.75 X
354 Phạm Minh Toàn 02/08/2002 Tây Ninh Thị Trấn Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 4.75 0 4.75 X
355 Phạm Văn Kháng 29/03/2002 Tây Ninh Lợi Thuận Trung bình Khá 1 Trung bình Trung bình 0.75 Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 3.75 VS (1) 1 4.75 X
356 Đặng Nhật Hào 30/04/2002 Tây Ninh Thị Trấn Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 Trung bình Trung bình 0.75 Trung bình Khá 1 4.5 0 4.5 X
357 Nguyễn Bình Phước 24/02/2002 Tây Ninh Thị Trấn Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Khá 1 4.5 0 4.5 X
358 Lê Văn Tuấn 21/08/2002 Tây Ninh An Thạnh Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Trung bình 0.75 Trung bình Khá 1 Trung bình Trung bình 0.75 3.75 N3 (0.5) 0.5 4.25 X
359 Cao Văn Sơn 24/06/2000 TP.HCM Ngoại tỉnh Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 Khá Khá 1.5 Trung bình Trung bình 0.75 4.25 0 4.25 X
360 Thái Gia Bảo 11/05/2002 Tây Ninh Thị Trấn Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 4 0 4 X
361 Phạm Hồng Phước 17/10/2002 TP.HCM Thị Trấn Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 4 0 4 X
362 Võ Phú Quý 02/04/2002 Tây Ninh Thị Trấn Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 Trung bình Trung bình 0.75 Trung bình Khá 1 3.75 0 3.75 X
363 Trần Quốc Thái 06/08/2001 Tây Ninh Thị Trấn Trung bình Khá 1 Trung bình Trung bình 0.75 Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 3.75 0 3.75 X