SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2018-2019
Trường THPT Nguyễn Huệ
Tìm kiếm
Tên thí sinh
Trường THCS
TT Họ và tên thí sinh Nữ Ngày sinh Nơi sinh HS trường THCS Kết quả đánh giá xếp loại Ưu tiên Khuyến khích Tổng điểm UTKK Tổng điểm RL-UTKK Thi tiếng Anh
Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Tổng điểm RL
HL HK Điểm HL HK Điểm HL HK Điểm HL HK Điểm
1 MAI TRUNG TÍN 29/05/2003 Tây Ninh Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS(0.5) N1 (1) 1.5 9.5 X
2 LÊ THỊ HỒNG DIỄM X 23/08/2003 Tây Ninh Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS(0.5) N1 (1) 1.5 9.5 X
3 LƯƠNG NGUYỄN NHẬT QUỲNH 05/11/2003 Tây Ninh Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS(0.5) N1 (1) 1.5 9.5 X
4 NGUYỄN THANH PHONG 05/11/2003 Tây Ninh Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS(0.5) N1 (1) 1.5 9.5 X
5 LÂM THỊ NGỌC PHÚC X 03/05/2003 Tây Ninh Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS(0.5) N1 (1) 1.5 9.5 X
6 TRẦN HOÀI BẢO 14/06/2003 Tây Ninh Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS(0.5) N1 (1) 1.5 9.5 X
7 NGUYỄN CAO MỸ HÂN X 21/12/2003 Tây Ninh Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS(0.5) N1 (1) 1.5 9.5 X
8 PHẠM XUÂN THẢO X 02/03/2003 Tây Ninh Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS(0.5) N1 (1) 1.5 9.5 X
9 TRẦN NGỌC DUYÊN X 20/05/2003 An Giang Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS(0.5) N1 (1) 1.5 9.5 X
10 NGUYỄN NGỌC HÀ X 25/06/2003 Tây Ninh Lợi Thuận Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS(0.5) N1 (1) 1.5 9.5 X
11 NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM X 07/08/2003 Tây Ninh Lợi Thuận Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS(0.5) N1 (1) 1.5 9.5 X
12 NGUYỄN THỊ HOÀI THƯƠNG X 03/07/2003 Tây Ninh Lợi Thuận Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS(0.5) N1 (1) 1.5 9.5 X
13 LÊ QUỐC HUY 20/09/2003 Tây Ninh Tiên Thuận Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS(0.5) N1 (1) 1.5 9.5 X
14 HÀ THỊ CẨM VÂN X 08/07/2003 Tây Ninh Tiên Thuận Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS(0.5) N1 (1) 1.5 9.5 X
15 PHẠM VĂN ĐÔ 02/06/2003 Tây Ninh Tiên Thuận Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS(0.5) N1 (1) 1.5 9.5 X
16 PHẠM THỊ THU THẢO X 01/09/2003 Tây Ninh Tiên Thuận Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS(0.5) N1 (1) 1.5 9.5 X
17 LƯU PHƯỚC THIỆN 02/01/2003 Tây Ninh Tiên Thuận Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS(0.5) N1 (1) 1.5 9.5 X
18 LÊ KHÁNH DUY 14/02/2003 Tây Ninh Tiên Thuận Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS(0.5) N1 (1) 1.5 9.5 X
19 LÊ THỊ MỸ GIANG X 20/10/2003 Tây Ninh Tiên Thuận Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS(0.5) N1 (1) 1.5 9.5 X
20 BÙI VĂN KỲ 22/12/2003 Tây Ninh Tiên Thuận Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS(0.5) N1 (1) 1.5 9.5 X
21 PHẠM THỊ KIM DUYÊN X 13/05/2003 Tây Ninh Tiên Thuận Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS(0.5) N1 (1) 1.5 9.5 X
22 LÊ THỊ HỮU TRANG X 11/06/2003 Tây Ninh Tiên Thuận Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS(0.5) N1 (1) 1.5 9.5 X
23 TRẦN TRUNG TRỰC 30/03/2003 Tây Ninh Tiên Thuận Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS(0.5) N1 (1) 1.5 9.5 X
24 DƯƠNG THỊ ÁI X 26/10/2003 Tây Ninh Tiên Thuận Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS(0.5) N1 (1) 1.5 9.5 X
25 PHẠM THU TRANG X 01/11/2003 Hà Nam Tiên Thuận Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS(0.5) N1 (1) 1.5 9.5 X
26 LÊ GIA THOẠI X 22/07/2003 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS(0.5) N1 (1) 1.5 9.5 X
27 NGUYỄN QUANG CƯỜNG 30/10/2003 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS(0.5) N1 (1) 1.5 9.5 X
28 TRƯƠNG MỸ HOA X 24/02/2003 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.75 VS(0.5) N1 (1) 1.5 9.25 X
29 ĐỖ NGUYỄN YẾN NHI X 02/02/2003 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 VS(0.5) N1 (1) 1.5 9.25 X
30 NGUYỄN THỊ PHÚC HẬU X 10/10/2003 Tây Ninh Tiên Thuận Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.75 VS(0.5) N1 (1) 1.5 9.25 X
31 NGUYỄN THỊ TUYẾT BĂNG X 06/03/2003 Tây Ninh Tiên Thuận Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 VS(0.5) N1 (1) 1.5 9.25 X
32 NGUYỄN THỊ HIỀN DIỆU X 26/08/2003 Tây Ninh Tiên Thuận Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 VS(0.5) N1 (1) 1.5 9.25 X
33 DƯƠNG THỊ THÚY VI X 17/07/2003 Tây Ninh Tiên Thuận Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.75 VS(0.5) N1 (1) 1.5 9.25 X
34 PHẠM NGUYỄN THÀNH ĐẠT 12/08/2003 Tây Ninh Lợi Thuận Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 7.75 VS(0.5) N1 (1) 1.5 9.25 X
35 TRẦN ANH THUẬN 07/01/2003 Tây Ninh Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.75 VS(0.5) N1 (1) 1.5 9.25 X
36 TRẦN DIỆP GIA HUY 12/09/2003 Tây Ninh Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS(0.5) N2 (0.5) 1 9 X
37 HUỲNH NHẬT TRƯỜNG 26/09/2003 Tây Ninh Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS(0.5) N2 (0.5) 1 9 X
38 HỒ THỊ BÍCH PHƯỢNG X 06/11/2003 Tây Ninh Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1) 1 9 X
39 NGUYỄN THẢO LAM NGUYÊN X 08/01/2003 Tây Ninh Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1) 1 9 X
40 LÊ THANH CẨM LY X 27/03/2003 Tây Ninh Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1) 1 9 X
41 NGUYỄN THỊ HUỲNH NHƯ X 16/05/2003 Tây Ninh Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1) 1 9 X
42 NGUYỄN THANH TOÀN 05/10/2003 Tây Ninh Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1) 1 9 X
43 ĐĂNG LAN ANH X 11/08/2003 Tây Ninh Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1) 1 9 X
44 NGÔ GIA KHIÊM 15/06/2003 Tây Ninh Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1) 1 9 X
45 TRẦN MINH KHOA 31/08/2003 TP. HCM Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1) 1 9 X
46 VÕ LÝ HOÀNG KHẢI 18/01/2003 TP. HCM Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1) 1 9 X
47 ĐẶNG BÍCH TUYỀN X 20/08/2003 Tây Ninh Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.5 VS(0.5) N1 (1) 1.5 9 X
48 NGUYỄN THỊ NHÃ LINH X 24/02/2003 Tây Ninh Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1) 1 9 X
49 HUỲNH THỊ DIỄM MY X 10/03/2003 Tây Ninh Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1) 1 9 X
50 TRẦN NGUYỄN PHƯƠNG THÀNH 02/05/2003 Tây Ninh Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1) 1 9 X
51 TRẦN LÊ HUỲNH ANH X 15/06/2003 TP. HCM Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1) 1 9 X
52 LÊ NGUYỄN NHỰT NAM 30/01/2003 Tây Ninh Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1) 1 9 X
53 HỒ XUÂN HƯƠNG X 10/02/2003 Tây Ninh Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1) 1 9 X
54 ĐOÀN LÊ VY X 25/05/2003 Tây Ninh Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1) 1 9 X
55 NGUYỄN NGỌC HÂN X 02/06/2003 Tây Ninh Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1) 1 9 X
56 NGUYỄN THỊ NGỌC TÂM X 01/12/2003 Tây Ninh Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1) 1 9 X
57 TRẦN THỊ BÍCH TRÂN X 16/12/2003 Tây Ninh Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1) 1 9 X
58 TRẦN PHƯƠNG THẢO X 15/04/2003 TP. HCM Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1) 1 9 X
59 NGUYỄN THỊ DỊU LINH X 20/08/2003 Trà Vinh Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS(0.5) N2 (0.5) 1 9 X
60 LÊ THỊ DIỄM X 23/09/2003 Tây Ninh Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1) 1 9 X
61 NGUYỄN THỊ BÉ QUY X 03/01/2003 Tây Ninh Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.5 VS(0.5) N1 (1) 1.5 9 X
62 NGUYỄN THÀNH DĨ 14/04/2003 Tây Ninh Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1) 1 9 X
63 HUỲNH THÁI TƯỜNG VY X 01/01/2003 Tây Ninh Long Giang Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1) 1 9 X
64 NGUYỄN TRANG ĐÀI X 26/12/2003 Tây Ninh Long Vĩnh Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1) 1 9 X
65 TRẦN THANH PHONG 01/03/2003 Tây Ninh Long Giang Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1) 1 9 X
66 TRẦN THỊ NGỌC GIÀU X 20/10/2003 Tây Ninh Long Vĩnh Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1) 1 9 X
67 TRẦN THỊ KIM SANG X 20/10/2003 Tây Ninh Long Vĩnh Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1) 1 9 X
68 NGUYỄN THỊ TÚ HẢO X 04/09/2003 Tây Ninh Lợi Thuận Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS(0.5) N2 (0.5) 1 9 X
69 MAI MỸ HOA X 03/09/2003 Tây Ninh Lợi Thuận Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS(0.5) N2 (0.5) 1 9 X
70 HỒ CHÍ KHANG 29/04/2003 Tây Ninh Lợi Thuận Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 7.5 VS(0.5) N1 (1) 1.5 9 X
71 LẠI THỊ TRÚC NGUYÊN X 21/05/2003 Tây Ninh Tiên Thuận Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.5 VS(0.5) N1 (1) 1.5 9 X
72 PHAN HUY VŨ 02/01/2003 Tây Ninh Tiên Thuận Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS(0.5) N2 (0.5) 1 9 X
73 PHAN THỊ NHƯ Ý X 06/01/2003 Đồng Tháp Tiên Thuận Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS(0.5) N2 (0.5) 1 9 X
74 PHẠM THỊ MỸ HẰNG X 25/08/2003 Tây Ninh Tiên Thuận Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.5 VS(0.5) N1 (1) 1.5 9 X
75 BÙI MINH LUÂN 04/07/2003 Tây Ninh Lợi Thuận Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS(0.5) N2 (0.5) 1 9 X
76 NGUYỄN HÀ MỸ PHƯƠNG X 01/12/2003 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1) 1 9 X
77 LÊ THỦY TIÊN X 29/03/2003 TP. HCM Tiên Thuận Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS(0.5) N2 (0.5) 1 9 X
78 VÕ THỊ HUẾ THƯƠNG X 14/11/2003 Tây Ninh Tiên Thuận Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS(0.5) N2 (0.5) 1 9 X
79 NGUYỄN THỊ NHƯ BĂNG X 15/09/2003 Tây Ninh Tiên Thuận Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.5 VS(0.5) N1 (1) 1.5 9 X
80 MAI THỊ RỚT X 27/08/2003 Tây Ninh Tiên Thuận Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.5 VS(0.5) N1 (1) 1.5 9 X
81 LÊ NGUYỄN HOÀNG TRỌNG 26/04/2003 TP. HCM Tiên Thuận Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS(0.5) N2 (0.5) 1 9 X
82 NGUYỄN NHẬT LONG PHI 08/12/2003 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1) 1 9 X
83 PHAN THỊ MINH THƯ X 02/01/2003 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1) 1 9 X
84 TRẦN THỊ HOÀI THƯƠNG X 08/01/2003 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1) 1 9 X
85 LÊ NGỌC HUYỀN TRINH X 10/04/2003 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1) 1 9 X
86 VÕ LÊ ANH THƯ X 17/12/2003 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1) 1 9 X
87 VÕ HOÀNG ANH THƯ X 25/09/2003 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1) 1 9 X
88 PHẠM THỊ THẢO VY X 30/04/2003 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS(0.5) N2 (0.5) 1 9 X
89 LÊ TUẤN KHẢI 13/08/2003 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS(0.5) N2 (0.5) 1 9 X
90 NGUYỄN THỊ HOÀI THƯƠNG X 05/09/2003 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1) 1 9 X
91 TRẦN XUÂN AN X 01/01/2003 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1) 1 9 X
92 NGUYỄN TRỌNG ĐẠT 23/01/2003 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 7.5 VS(0.5) N1 (1) 1.5 9 X
93 VƯƠNG NGỌC BẢO THY X 13/05/2003 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1) 1 9 X
94 LÝ THANH THÚY X 26/04/2003 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1) 1 9 X
95 NGUYỄN PHAN THU HIỀN X 28/09/2003 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1) 1 9 X
96 LÝ NGUYỄN THẢO LINH X 03/08/2003 Trà Vinh Nguyễn Văn Ẩn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1) 1 9 X
97 TRẦN QUỐC HƯNG 30/01/2003 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1) 1 9 X
98 NGUYỄN UYÊN X 05/01/2003 Tây Ninh Long Khánh Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1) 1 9 X
99 HUỲNH THỊ ANH THƯ X 28/07/2003 Tây Ninh Long Khánh Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1) 1 9 X
100 TRẦN THỊ MỸ KIỀU X 19/09/2003 Tây Ninh Long Khánh Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1) 1 9 X
101 HUỲNH THẢO NGUYÊN X 25/03/2003 Long An Long Khánh Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1) 1 9 X
102 NGUYỄN HOÀNG CHÂU X 22/03/2003 Tây Ninh Long Khánh Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1) 1 9 X
103 NGUYỄN LÊ PHƯƠNG TUYỀN X 04/09/2003 Tây Ninh Long Khánh Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1) 1 9 X
104 HÀ NGỌC HUYỀN X 01/05/2003 Tây Ninh Long Chữ Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1) 1 9 X
105 BÙI THỊ TUYẾT NHUNG X 27/02/2003 Tây Ninh Long Chữ Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1) 1 9 X
106 TRẦN THỊ PHI YẾN X 02/11/2003 Tây Ninh Long Chữ Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.75 N1 (1) 1 8.75 X
107 VƯƠNG THỊ NGỌC THUẬN X 06/11/2003 Tây Ninh Long Chữ Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 N1 (1) 1 8.75 X
108 NGUYỄN TẤN ĐẠT 03/06/2003 Tây Ninh Long Chữ Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.75 N1 (1) 1 8.75 X
109 NGUYỄN THỊ NHƯ HƯƠNG X 02/12/2003 Tây Ninh Long Chữ Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.75 N1 (1) 1 8.75 X
110 VÕ THỊ ANH THƯ X 26/02/2003 Tây Ninh Long Khánh Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.75 N1 (1) 1 8.75 X
111 LÊ BẢO THỤY X 02/05/2003 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 VS(0.5) N2 (0.5) 1 8.75 X
112 LÊ HUỲNH GIANG X 27/03/2003 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 7.75 N1 (1) 1 8.75 X
113 TRẦN HOÀNG TẤN 04/01/2003 Tây Ninh Tiên Thuận Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 7.25 VS(0.5) N1 (1) 1.5 8.75 X
114 NGUYỄN THỊ TRÚC NGÂN X 10/03/2003 Tây Ninh Tiên Thuận Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 VS(0.5) N2 (0.5) 1 8.75 X
115 DƯƠNG HẢI LUÂN X 28/02/2003 Tây Ninh Tiên Thuận Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.25 VS(0.5) N1 (1) 1.5 8.75 X
116 NGUYỄN THỊ HỒNG GẤM X 03/06/2003 Tây Ninh Tiên Thuận Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 VS(0.5) N1 (1) 1.5 8.75 X
117 NGUYỄN THỊ MỘNG TUYỀN X 20/01/2003 Tây Ninh Tiên Thuận Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 VS(0.5) N2 (0.5) 1 8.75 X
118 VÕ SÔNG HƯƠNG X 29/06/2003 Tây Ninh Long Vĩnh Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.75 N1 (1) 1 8.75 X
119 PHẠM THỊ BÍCH VÂN X 06/08/2003 Tây Ninh Long Vĩnh Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 N1 (1) 1 8.75 X
120 HUỲNH NGUYỄN TÚ CHÂU X 20/01/2003 Tây Ninh Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 N1 (1) 1 8.75 X
121 LÊ NGUYỄN QUỲNH LAM X 09/02/2003 Tây Ninh Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 N1 (1) 1 8.75 X
122 TRẦN THỊ NGỌC TUYỀN X 25/07/2003 Tây Ninh Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.75 N1 (1) 1 8.75 X
123 LÊ THỊ KIM TIẾN X 09/05/2003 Tây Ninh Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 VS(0.5) N1 (1) 1.5 8.75 X
124 LÝ HÙNG NGUYÊN 23/03/2003 TP. HCM Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N2 (0.5) 0.5 8.5 X
125 HOÀNG HOÀI NGỌC X 12/09/2003 Tây Ninh Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N2 (0.5) 0.5 8.5 X
126 TRẦN LÊ NHƯ Ý X 20/11/2003 Tây Ninh Thị Trấn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS(0.5) N1 (1) 1.5 8.5 X
127 VÕ THÀNH LONG 01/06/2003 Tây Ninh Thị Trấn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS(0.5) N1 (1) 1.5 8.5 X
128 NGUYỄN HIẾU KỲ 13/04/2003 Tây Ninh Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N2 (0.5) 0.5 8.5 X
129 PHẠM HOÀNG CAO ĐĂNG 22/09/2003 Tây Ninh Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.5 N1 (1) 1 8.5 X
130 NGUYỄN HOÀNG TUYẾN 15/03/2003 TP. HCM Thị Trấn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.5 N1 (1) 1 8.5 X
131 PHẠM NGUYỄN ANH THƯ X 29/03/2003 Tây Ninh Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.5 VS(0.5) N2 (0.5) 1 8.5 X
132 NGUYỄN THỊ THANH NGÂN X 08/08/2002 Tây Ninh Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N2 (0.5) 0.5 8.5 X
133 NGUYỄN PHẠM NHẬT QUỲNH X 31/03/2003 Tây Ninh Thị Trấn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS(0.5) N1 (1) 1.5 8.5 X
134 VÕ NGUYỄN BẢO THY X 22/10/2003 Tây Ninh Long Giang Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N2 (0.5) 0.5 8.5 X
135 VƯƠNG BẢO MINH 24/01/2003 Tây Ninh Lợi Thuận Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS(0.5) N1 (1) 1.5 8.5 X
136 VÕ HOÀNG MINH 10/12/2003 Tây Ninh Lợi Thuận Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS(0.5) N1 (1) 1.5 8.5 X
137 TRẦN TRỌNG ÂN 10/07/2003 Tây Ninh Lợi Thuận Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS(0.5) N1 (1) 1.5 8.5 X
138 NGUYỄN VĂN QUỐC TUẤN 03/07/2003 Tây Ninh Lợi Thuận Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.5 VS(0.5) N2 (0.5) 1 8.5 X
139 NGUYỄN NGỌC LÝ X 12/11/2003 Tây Ninh Tiên Thuận Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.5 VS(0.5) N2 (0.5) 1 8.5 X
140 VÕ THỊ TRÀ MY X 06/04/2003 Tây Ninh Tiên Thuận Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.5 VS(0.5) N2 (0.5) 1 8.5 X
141 VÕ HOÀNG PHI 22/09/2003 Tây Ninh Tiên Thuận Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS(0.5) N1 (1) 1.5 8.5 X
142 TRẦN THỊ KIM QUÝ X 12/03/2003 Tây Ninh Tiên Thuận Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS(0.5) N1 (1) 1.5 8.5 X
143 PHẠM KHÁNH VY X 03/01/2003 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N2 (0.5) 0.5 8.5 X
144 TRẦN TẤN LỢI 11/07/2003 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N2 (0.5) 0.5 8.5 X
145 PHẠM TUẤN HÀO 30/06/2003 TP. HCM Nguyễn Văn Ẩn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.5 N1 (1) 1 8.5 X
146 TRẦN SIÊU DÙNG X 27/11/2003 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N2 (0.5) 0.5 8.5 X
147 TRẦN HỮU ĐANG 02/03/2003 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N2 (0.5) 0.5 8.5 X
148 LÊ HUỲNH TƯỜNG VY X 07/06/2003 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N2 (0.5) 0.5 8.5 X
149 GIÁP THỊ THÙY TRANG X 02/11/2003 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N2 (0.5) 0.5 8.5 X
150 LÊ THỊ THANH TRÚC X 27/05/2003 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N2 (0.5) 0.5 8.5 X
151 TRẦN THỊ NHƯ BÌNH X 21/11/2003 Tây Ninh Long Khánh Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 7.5 N1 (1) 1 8.5 X
152 NGÔ KIỀU TRÚC ĐÀO X 18/10/2002 Tây Ninh Long Khánh Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N2 (0.5) 0.5 8.5 X
153 NGUYỄN THỊ YẾN NHI X 04/12/2003 Tây Ninh Long Khánh Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N2 (0.5) 0.5 8.5 X
154 NGUYỄN THỊ THOA X 19/08/2003 Tây Ninh Long Khánh Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N2 (0.5) 0.5 8.5 X
155 CHÂU THỊ KIỀU MY X 29/08/2003 Tây Ninh Long Chữ Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.5 N1 (1) 1 8.5 X
156 NGUYỄN TRÚC TY X 20/05/2003 Tây Ninh Long Chữ Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N2 (0.5) 0.5 8.5 X
157 PHẠM NGUYỄN THANH TUYỀN X 01/11/2003 Tây Ninh Long Chữ Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N2 (0.5) 0.5 8.5 X
158 BÙI THỊ MINH ANH X 07/06/2003 Tây Ninh Long Chữ Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N2 (0.5) 0.5 8.5 X
159 VÕ PHAN NHẬT ÁNH X 26/06/2003 Tây Ninh Long Chữ Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N2 (0.5) 0.5 8.5 X
160 VÕ MINH PHÚ 21/12/2002 Tây Ninh Long Chữ Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 N1 (1) 1 8.25 X
161 NGUYỄN THỊ TRÚC LINH X 28/03/2003 Tây Ninh Long Chữ Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 N2 (0.5) 0.5 8.25 X
162 VÕ MINH QUÝ 20/02/2003 Tây Ninh Long Chữ Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 N2 (0.5) 0.5 8.25 X
163 TRẦN THỊ THANH THẢO X 31/03/2003 Tây Ninh Long Chữ Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.75 N2 (0.5) 0.5 8.25 X
164 TRANG THỊ THU NHƯ X 03/06/2003 Tây Ninh Long Chữ Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 N2 (0.5) 0.5 8.25 X
165 TRẦN THỊ LỆ PHƯƠNG X 12/09/2003 Tây Ninh Long Khánh Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.25 N1 (1) 1 8.25 X
166 PHAN HUỲNH GIANG X 15/05/2003 Bình Dương Nguyễn Văn Ẩn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.25 N1 (1) 1 8.25 X
167 PHẠM THỊ CẨM TÚ X 17/03/2003 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 7.25 VS(0.5) N2 (0.5) 1 8.25 X
168 ĐINH GIA HUY 14/01/2003 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.25 N1 (1) 1 8.25 X
169 TRẦN PHI TOÀN 14/10/2003 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 7.25 VS(0.5) N2 (0.5) 1 8.25 X
170 PHAN THANH VIỆT 18/10/2003 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.25 N1 (1) 1 8.25 X
171 NGUYỄN VĂN PHÚ 14/12/2003 Tây Ninh Tiên Thuận Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.75 VS(0.5) N1 (1) 1.5 8.25 X
172 PHẠM CÔNG TOÀN 27/10/2003 Tây Ninh Tiên Thuận Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 VS(0.5) N2 (0.5) 1 8.25 X
173 NGUYỄN THỊ MỸ HUYỀN X 25/12/2003 Tây Ninh Tiên Thuận Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 VS(0.5) 0.5 8.25 X
174 PHẠM TẤN ĐẠT 01/12/2003 Tây Ninh Tiên Thuận Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.75 VS(0.5) N1 (1) 1.5 8.25 X
175 VÕ THÀNH LÝ 20/06/2003 Tây Ninh Tiên Thuận Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.25 VS(0.5) N2 (0.5) 1 8.25 X
176 TRẦN THỊ HẠNH X 02/08/2003 Tây Ninh Lợi Thuận Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.75 VS(0.5) 0.5 8.25 X
177 NGUYỄN LÊ TUYÊN X 09/09/2003 Tây Ninh Tiên Thuận Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.25 VS(0.5) N2 (0.5) 1 8.25 X
178 NGUYỄN CHÍ THANH 06/05/2003 Tây NInh Tiên Thuận Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.25 N1 (1) 1 8.25 X
179 NGUYỄN THỊ HỒNG THỦY X 26/07/2003 Tây Ninh Tiên Thuận Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.75 VS(0.5) N1 (1) 1.5 8.25 X
180 HUỲNH THỊ NGỌC MAI X 08/12/2003 Tây Ninh Long Vĩnh Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 N1 (1) 1 8.25 X
181 THI LINH CHI X 23/10/2003 TP. HCM Long Giang Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.75 N2 (0.5) 0.5 8.25 X
182 NGUYỄN THỊ TRINH X 14/04/2003 Tây Ninh Long Vĩnh Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 N1 (1) 1 8.25 X
183 NGUYỄN THỊ KIỀU THƯ X 31/05/2003 Tây Ninh Long Vĩnh Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 N1 (1) 1 8.25 X
184 TRẦN PHAN KIM THẢO X 05/11/2003 Tây Ninh Long Vĩnh Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 N2 (0.5) 0.5 8.25 X
185 PHẠM KIM THOẠI X 04/10/2003 Tây Ninh Long Vĩnh Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 N1 (1) 1 8.25 X
186 NGUYỄN LÂM MINH 30/11/2003 Tây Ninh Thị Trấn Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 N1 (1) 1 8.25 X
187 BÙI QUỐC KHÁNH 03/02/2003 Tây Ninh Thị Trấn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.25 N1 (1) 1 8.25 X
188 NGUYỄN HỮU VINH 04/12/2003 Tây Ninh Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 N2 (0.5) 0.5 8.25 X
189 LÊ THỊ QUỲNH NHƯ X 09/02/2003 Tây Ninh Thị Trấn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
190 PHAN MINH KHẢI 18/04/2003 Tây Ninh Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 0 8 X
191 NGUYỄN XUÂN TUYỀN 26/02/2003 Tây Ninh Thị Trấn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
192 LÊ THỊ KIM THOA X 10/09/2003 Tây Ninh Long Vĩnh Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.5 N2 (0.5) 0.5 8 X
193 NGUYỄN VĂN NHANH 13/12/2003 Tây Ninh Long Giang Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
194 PHẠM THỊ NGUYÊN X 06/10/2003 Tây Ninh Thị Trấn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
195 LÊ TRỌNG QUÝ 22/06/2003 Tây Ninh Long Vĩnh Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.5 N2 (0.5) 0.5 8 X
196 TRẦN THỊ LAN PHƯƠNG X 19/01/2003 Tây Ninh An Thạnh Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
197 HỒ THỊ BẢO NGỌC X 11/11/2003 Tây Ninh Tiên Thuận Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.5 VS(0.5) 0.5 8 X
198 VÕ BIÊN CƯƠNG 18/06/2003 Tây Ninh Tiên Thuận Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.5 VS(0.5) N1 (1) 1.5 8 X
199 NGUYỄN NHẬT LAM X 25/08/2003 Tây Ninh Lợi Thuận Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS(0.5) N2 (0.5) 1 8 X
200 BÙI TRỌNG PHÚC 30/01/2003 Tây Ninh Lợi Thuận Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS(0.5) N2 (0.5) 1 8 X
201 NGUYỄN THÁI QUÂN 25/09/2003 Tây Ninh Lợi Thuận Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 6.5 VS(0.5) N1 (1) 1.5 8 X
202 NGUYỄN MINH MẪN 04/04/2003 Tây Ninh Lợi Thuận Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS(0.5) N2 (0.5) 1 8 X
203 TRẦN LÊ MINH 30/05/2003 TP. HCM Lợi Thuận Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.5 N2 (0.5) 0.5 8 X
204 THÁI THỊ YẾN X 12/06/2003 Tây Ninh Lợi Thuận Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS(0.5) N2 (0.5) 1 8 X
205 VŨ THỊ HỒNG LIÊN X 17/04/2003 TP. HCM Lợi Thuận Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.5 VS(0.5) N1 (1) 1.5 8 X
206 HỒ TỪ DO HIỀN NHI X 03/06/2003 TP. HCM Lợi Thuận Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 6.5 VS(0.5) N1 (1) 1.5 8 X
207 NGUYỄN THỊ HUỲNH NHƯ X 07/03/2003 Tây Ninh Lợi Thuận Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS(0.5) N2 (0.5) 1 8 X
208 TRẦN QUANG ĐẠT 22/05/2003 Tây Ninh Tiên Thuận Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.5 VS(0.5) 0.5 8 X
209 HỒ MINH TẤN 17/12/2003 Tây Ninh Tiên Thuận Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 6.5 VS(0.5) N1 (1) 1.5 8 X
210 ĐOÀN VƯƠNG ĐÔNG NHẬT 10/12/2003 Tây Ninh Tiên Thuận Khá Khá 1.5 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS(0.5) N2 (0.5) 1 8 X
211 NGUYỄN NGỌC TRÂN X 12/02/2003 Tây Ninh Tiên Thuận Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS(0.5) N2 (0.5) 1 8 X
212 PHAN TRUNG HẬU 01/09/2003 Bình Phước Tiên Thuận Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.5 VS(0.5) N1 (1) 1.5 8 X
213 TRẦN VĂN PHÚC 30/03/2003 Tây Ninh Tiên Thuận Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.5 VS(0.5) N1 (1) 1.5 8 X
214 LÂM QUỐC CHÁNH 12/11/2003 Tây Ninh Tiên Thuận Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS(0.5) N2 (0.5) 1 8 X
215 TRƯƠNG QUỐC KIỆT 11/06/2003 Tây Ninh Tiên Thuận Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS(0.5) N2 (0.5) 1 8 X
216 TRỊNH QUỐC KHIÊM 14/07/2003 Tây Ninh Tiên Thuận Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.5 VS(0.5) N1 (1) 1.5 8 X
217 LƯƠNG THỊ HUỲNH HƯƠNG X 27/08/2003 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
218 PHAN VÕ QUỐC QUY 17/12/2003 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 7.5 N2 (0.5) 0.5 8 X
219 VÕ TRÍ THỨC 10/01/2003 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
220 HUỲNH TRÍ DIỄN 02/01/2003 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
221 ĐẶNG THỊ PHƯƠNG TUYỀN X 17/01/2003 Bình Phước Nguyễn Văn Ẩn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
222 BÙI THỊ KIM NGÂN X 23/03/2003 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Khá 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
223 NGUYỄN HỮU TÀI 07/02/2003 Tiền Giang Long Khánh Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
224 NGUYỄN THÁI AN 21/09/2003 Tây Ninh Long Khánh Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
225 HÀ NGỌC THẢO TRÂN X 14/10/2003 Tây Ninh Long Khánh Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
226 HÀ KÍNH PHÙNG 12/03/2003 Tây Ninh Long Khánh Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
227 HUỲNH THỊ QUỲNH TRÂM X 12/12/2003 Tây Ninh Long Khánh Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.5 N2 (0.5) 0.5 8 X
228 VƯƠNG QUỐC THÁI 24/01/2003 Tây Ninh Long Khánh Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
229 NGUYỄN THỊ HUỲNH TRÂM X 24/10/2003 Tây Ninh Long Chữ Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 0 8 X
230 NGUYỄN THỊ CẨM X 20/10/2002 Tây Ninh Long Chữ Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.5 N2 (0.5) 0.5 8 X
231 VÕ THỊ NGUYỆT QUẾ X 17/04/2003 Tây Ninh Long Chữ Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 N2 (0.5) 0.5 7.75 X
232 NGUYỄN KIM NGÂN X 15/08/2003 Tây Ninh Long Khánh Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 7.25 N2 (0.5) 0.5 7.75 X
233 NGUYỄN NGỌC HUỆ X 11/04/2003 Tây Ninh Long Khánh Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.25 N2 (0.5) 0.5 7.75 X
234 PHAN CẨM VI X 19/10/2003 Tây Ninh Long Khánh Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.75 0 7.75 X
235 NGUYỄN HOÀNG HUY 18/08/2003 Tây Ninh Long Khánh Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 0 7.75 X
236 NGUYỄN LÊ THÀNH NHÂN 02/11/2003 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.75 N1 (1) 1 7.75 X
237 LÊ VĂN SĨ 30/09/2003 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 N2 (0.5) 0.5 7.75 X
238 NGUYỄN QUAN 07/12/2003 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.25 VS(0.5) 0.5 7.75 X
239 TRẦN LÊ PHI 29/10/2003 Tây Ninh Tiên Thuận Khá Tốt 1.75 Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.75 VS(0.5) N2 (0.5) 1 7.75 X
240 THẠCH MINH PHÚC 17/01/2003 Tây Ninh Tiên Thuận Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Khá 1.5 Trung bình Khá 1 6.25 DT(0.5) N1 (1) 1.5 7.75 X
241 DƯƠNG TRƯỜNG AN 01/10/2003 Tây Ninh Lợi Thuận Trung bình Khá 1 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.25 VS(0.5) N1 (1) 1.5 7.75 X
242 TẠ TRUNG KIÊN 25/12/2003 Tây Ninh Lợi Thuận Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 VS(0.5) 0.5 7.75 X
243 HUỲNH THỊ KIM HUỆ X 08/09/2003 Tây Ninh Long Vĩnh Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 N2 (0.5) 0.5 7.75 X
244 LÊ THỊ YẾN NHI X 27/01/2003 Tây Ninh Long Vĩnh Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 6.75 N1 (1) 1 7.75 X
245 NGUYỄN THỊ THUÝ LOAN X 02/07/2003 Tây Ninh Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 N2 (0.5) 0.5 7.75 X
246 NGUYỄN THỊ NGỌC DIỄM X 07/11/2003 Tây Ninh Thị Trấn Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 N2 (0.5) 0.5 7.75 X
247 MAI NGUYỄN HẢI ĐĂNG 14/05/2003 Tây Ninh Thị Trấn Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.25 VS(0.5) N1 (1) 1.5 7.75 X
248 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH X 28/02/2003 Tây Ninh Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.75 N1 (1) 1 7.75 X
249 VŨ HẠ HẢI KỲ X 17/12/2003 Tây Ninh Thị Trấn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N2 (0.5) 0.5 7.5 X
250 NGUYỄN YẾN LINH X 27/03/2003 Tây Ninh Thị Trấn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.5 N1 (1) 1 7.5 X
251 TRẦN THIỆN TÍN 17/11/2003 Tây Ninh Thị Trấn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 6.5 N1 (1) 1 7.5 X
252 NGUYỄN THỊ NGÂN X 28/11/2003 Tây Ninh Thị Trấn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.5 N1 (1) 1 7.5 X
253 TRẦN NGUYỄN XUÂN MAI X 26/12/2003 Tây Ninh Thị Trấn Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.5 N1 (1) 1 7.5 X
254 VÕ TƯỜNG VY X 05/09/2003 Đồng Tháp Thị Trấn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N2 (0.5) 0.5 7.5 X
255 LÊ THỊ XUÂN MAI X 01/02/2003 Tây Ninh Thị Trấn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 6.5 N1 (1) 1 7.5 X
256 TRƯƠNG YẾN NHI X 21/02/2003 Tây Ninh Long Vĩnh Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N2 (0.5) 0.5 7.5 X
257 HUỲNH THỊ HÀ MY X 18/07/2003 Tây Ninh Long Vĩnh Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 Khá Tốt 1.75 6.5 N1 (1) 1 7.5 X
258 NGUYỄN TRANG MINH THƯ X 18/03/2003 Tây Ninh Long Vĩnh Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N2 (0.5) 0.5 7.5 X
259 VÕ THỊ TIÊN X 16/05/2003 Tây Ninh Thị Trấn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N2 (0.5) 0.5 7.5 X
260 HỒ THỊ LỤA X 14/11/2003 Tây Ninh Lợi Thuận Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS(0.5) 0.5 7.5 X
261 NGUYỄN KIM HUỆ X 03/08/2003 Tây Ninh Lợi Thuận Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS(0.5) 0.5 7.5 X
262 NGUYỄN THỊ KIỂNG X 12/01/2003 Tây Ninh Lợi Thuận Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS(0.5) 0.5 7.5 X
263 CAO VĂN HUY 17/11/2003 Tây Ninh Lợi Thuận Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 6.5 VS(0.5) N2 (0.5) 1 7.5 X
264 NGUYỄN THỊ NGÂN HUỆ X 26/07/2003 Tây Ninh Lợi Thuận Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS(0.5) 0.5 7.5 X
265 LÊ THỊ HẠNH X 30/01/2003 Tây Ninh Tiên Thuận Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS(0.5) 0.5 7.5 X
266 PHẠM HOÀNG LUẨN 30/08/2003 Tây Ninh Tiên Thuận Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6 VS(0.5) N1 (1) 1.5 7.5 X
267 NGUYỄN THỊ NHƯ Ý X 07/11/2003 Tây Ninh Tiên Thuận Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6 VS(0.5) N1 (1) 1.5 7.5 X
268 NGÔ THỊ MỘNG Ý X 02/01/2003 Tây Ninh Tiên Thuận Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.5 VS(0.5) N2 (0.5) 1 7.5 X
269 PHAN THỊ BÍCH TUYỀN X 15/12/2003 Tây Ninh Tiên Thuận Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.5 VS(0.5) N2 (0.5) 1 7.5 X
270 VÕ THỊ HUỲNH X 28/06/2003 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS(0.5) 0.5 7.5 X
271 HỒ HUỲNH SƠN 16/03/2003 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS(0.5) 0.5 7.5 X
272 TRẦN THỊ KIM PHÚC X 24/06/2003 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N2 (0.5) 0.5 7.5 X
273 TRẦN NGỌC DUYÊN X 21/07/2003 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.5 0 7.5 X
274 LÊ THIÊN PHÚC 01/10/2003 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.5 VS(0.5) N2 (0.5) 1 7.5 X
275 LÊ GIA THUẬN 02/11/2003 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.5 N1 (1) 1 7.5 X
276 NGÔ NHẬT TÂN 17/12/2003 Tây Ninh Long Khánh Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N2 (0.5) 0.5 7.5 X
277 NGUYỄN THỊ THU TRÚC X 20/09/2003 Tây Ninh Long Khánh Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N2 (0.5) 0.5 7.5 X
278 BÙI MINH THÔNG 03/02/2003 Tây Ninh Long Khánh Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N2 (0.5) 0.5 7.5 X
279 CHÂU ĐẠI DƯƠNG 28/06/2003 Tây Ninh Long Khánh Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N2 (0.5) 0.5 7.5 X
280 NGUYỄN THỊ HỒNG CẨM X 27/10/2003 Tây Ninh Long Khánh Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.5 0 7.5 X
281 VỎ THỊ HỒNG THẮM X 06/02/2002 Tây Ninh Long Chữ Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N2 (0.5) 0.5 7.5 X
282 NGUYỄN THỊ HUYỀN X 21/08/2003 Tây Ninh Long Chữ Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.25 0 7.25 X
283 NGUYỄN THỊ THẢO MY X 24/08/2003 Tây Ninh Long Chữ Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.75 N2 (0.5) 0.5 7.25 X
284 VÕ CÔNG DANH 25/07/2003 Tây Ninh Long Khánh Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 6.75 N2 (0.5) 0.5 7.25 X
285 NGUYỄN CHÍ TÂM 21/08/2003 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Giỏi Tốt 2 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.75 N2 (0.5) 0.5 7.25 X
286 VÕ ĐĂNG KHOA 10/10/2003 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Giỏi Tốt 2 Khá Khá 1.5 Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 6.75 N2 (0.5) 0.5 7.25 X
287 NGUYỄN THỊ ÚT VÀNG X 26/03/2003 Tây Ninh Lợi Thuận Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 5.75 VS(0.5) N1 (1) 1.5 7.25 X
288 TRƯƠNG THỊ NHANH X 24/04/2003 Tây Ninh Long Vĩnh Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 Khá Tốt 1.75 6.25 N1 (1) 1 7.25 X
289 TRẦN ANH TÚ 16/04/2003 Tây Ninh Thị Trấn Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Khá 1.5 Trung bình Khá 1 6.25 N1 (1) 1 7.25 X
290 NGUYỄN ĐỨC MẠNH 26/11/2003 Tây Ninh Thị Trấn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 6.5 N2 (0.5) 0.5 7 X
291 NGUYỄN THỊ MỸ LINH X 29/04/2003 Tây Ninh Long Vĩnh Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.5 N2 (0.5) 0.5 7 X
292 LÊ THỊ QUYỀN TRÂN X 24/06/2003 Tây Ninh Long Giang Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.5 N2 (0.5) 0.5 7 X
293 LÊ NGUYỄN TRÚC LAM X 21/03/2003 An Giang An Thạnh Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 6.5 VS(0.5) 0.5 7 X
294 VÕ THỊ KIM THANH X 15/07/2003 Tây Ninh Thị Trấn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 6 N1 (1) 1 7 X
295 VÕ THỊ THANH NGÂN X 25/06/2003 Tây ninh Tiên Thuận Giỏi Tốt 2 Trung bình Khá 1 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6 VS(0.5) N2 (0.5) 1 7 X
296 LÊ TRUNG HIẾU 29/05/2003 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6 VS(0.5) N2 (0.5) 1 7 X
297 TRỊNH THỊ THÚY AN X 28/10/2003 Tây Ninh Long Khánh Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 0 7 X
298 TRẦN THANH ĐIỀN 15/08/2002 TP. HCM Long Chữ Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.5 N2 (0.5) 0.5 7 X
299 TRẦN THỊ THUỲ TRANG X 07/12/2003 Tây Ninh Long Chữ Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 6.25 N2 (0.5) 0.5 6.75 X
300 LÊ TRUNG NGHĨA 16/12/2003 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 5.75 VS(0.5) N2 (0.5) 1 6.75 X
301 ĐỖ HOÀNG PHÚ 08/08/2003 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.25 N2 (0.5) 0.5 6.75 X
302 NGUYỄN LÊ ANH NHỰT 07/05/2003 TP. HCM Tiên Thuận Trung bình Khá 1 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 5.75 VS(0.5) N2 (0.5) 1 6.75 X
303 VÕ THÀNH KHANG 22/10/2003 Tây Ninh Lợi Thuận Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 5.25 VS(0.5) N1 (1) 1.5 6.75 X
304 NGUYỄN TRUNG KHÁNH AN X 10/08/2003 TP. HCM Thị Trấn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Khá 1 5.75 VS(0.5) N2 (0.5) 1 6.75 X
305 PHAN VĂN HỒNG HÀO 12/03/2003 Tây Ninh Thị Trấn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Trung bình 0.75 Trung bình Khá 1 5.25 VS(0.5) N1 (1) 1.5 6.75 X
306 MAI NGỌC KHUÊ X 14/05/2003 Tây Ninh Thị Trấn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 Khá Tốt 1.75 6.25 N2 (0.5) 0.5 6.75 X
307 PHẠM THẾ HIỂN 06/07/2003 Tây Ninh Thị Trấn Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 5 VS(0.5) N1 (1) 1.5 6.5 X
308 ĐÀO THỊ XUÂN MAI X 24/11/2003 Tây Ninh Thị Trấn Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 5.5 N1 (1) 1 6.5 X
309 NGUYỄN THỊ QUỲNH HƯƠNG X 09/09/2003 Tây Ninh Lợi Thuận Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Khá 1 Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 5.5 VS(0.5) N2 (0.5) 1 6.5 X
310 HOÀNG PHƯƠNG NAM 17/11/2003 Hưng Yên Lợi Thuận Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6 VS(0.5) 0.5 6.5 X
311 NGUYỄN THỊ THUỶ TIÊN X 14/11/2003 Tây Ninh Lợi Thuận Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6 VS(0.5) 0.5 6.5 X
312 NGUYỄN THỊ NHƯ HẢO X 07/03/2003 Tây Ninh Lợi Thuận Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 5.5 VS(0.5) N2 (0.5) 1 6.5 X
313 NGUYỄN QUAN HUY 31/01/2003 Tây Ninh Lợi Thuận Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 6 VS(0.5) 0.5 6.5 X
314 NGUYỄN BÍCH NGÂN X 15/08/2003 Tây Ninh Lợi Thuận Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 5 VS(0.5) N1 (1) 1.5 6.5 X
315 ĐỊNH THỊ TƯỜNG VI X 28/12/2003 Quảng Ngãi Lợi Thuận Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 6 N2 (0.5) 0.5 6.5 X
316 PHẠM THANH DANH 26/03/2003 Tây Ninh Tiên Thuận Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 6 VS(0.5) 0.5 6.5 X
317 TỪ NGUYỄN KIỀU QUANH X 26/08/2003 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6 N2 (0.5) 0.5 6.5 X
318 PHẠM NGỌC DUYÊN X 20/12/2003 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Trung bình Khá 1 Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6 N2 (0.5) 0.5 6.5 X
319 PHAN CHÂU THỊNH 15/04/2003 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.5 0 6.5 X
320 LÊ THỊ THẢO VI X 18/07/2003 Tây Ninh Long Chữ Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.5 0 6.5 X
321 NGUYỄN HỮU THỊNH 09/07/2003 Tây Ninh Long Khánh Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.25 0 6.25 X
322 NGUYỄN THÀNH NGUYÊN KHANG 19/05/2003 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 5.75 N2 (0.5) 0.5 6.25 X
323 TRẦN QUỐC THÁI 16/07/2003 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Khá 1.5 Trung bình Tốt 1.25 5.75 N2 (0.5) 0.5 6.25 X
324 NGUYỄN HỮU NHO 12/06/2003 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 5.75 N2 (0.5) 0.5 6.25 X
325 NGUYỄN VĂN TOÀN 11/03/2003 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.25 0 6.25 X
326 PHAN ANH THÍCH 11/12/2003 Tây Ninh Tiên Thuận Giỏi Tốt 2 Khá Khá 1.5 Trung bình Trung bình 0.75 Trung bình Khá 1 5.25 VS(0.5) N2 (0.5) 1 6.25 X
327 TRÀ LÊ HÀO 22/12/2002 Tây Ninh Tiên Thuận Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 Khá Khá 1.5 Trung bình Khá 1 5.75 VS(0.5) 0.5 6.25 X
328 LÂM THỊ CẨM TÚ X 29/11/2003 Tây Ninh Tiên Thuận Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 5.25 VS(0.5) N2 (0.5) 1 6.25 X
329 LÊ TRỌNG NHÂN 02/04/2003 Tây Ninh Tiên Thuận Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 Khá Khá 1.5 Trung bình Khá 1 4.75 VS(0.5) N1 (1) 1.5 6.25 X
330 NGUYỄN QUỐC TÀI 01/01/2003 Tây Ninh Thị Trấn Khá Tốt 1.75 Trung bình Trung bình 0.75 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 4.75 VS(0.5) N1 (1) 1.5 6.25 X
331 NGUYỄN VÕ TRÚC ĐÀO X 15/01/2003 Tiền Giang Thị Trấn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 Khá Tốt 1.75 6.25 0 6.25 X
332 NGUYỄN VIỆT HƯNG 26/02/2003 Tây Ninh Long Vĩnh Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 5.25 N1 (1) 1 6.25 X
333 LÊ NGỌC PHÚC 03/06/2003 TP. HCM Thị Trấn Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 5.75 N2 (0.5) 0.5 6.25 X
334 LÊ TRỌNG NGHĨA 25/02/2003 Tây Ninh Thị Trấn Trung bình Khá 1 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 5.75 N2 (0.5) 0.5 6.25 X
335 LÊ THỊ TƯỜNG NGHI X 22/03/2003 Tây Ninh Thị Trấn Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 5.25 VS(0.5) N2 (0.5) 1 6.25 X
336 VƯƠNG HUỆ MẪN X 05/02/2003 Tây Ninh Thị Trấn Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 5 N1 (1) 1 6 X
337 MAI NGỌC NGÂN X 05/03/2003 Tây Ninh Thị Trấn Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 Khá Tốt 1.75 5 N1 (1) 1 6 X
338 TRẦN MAI THƯƠNG 18/01/2003 Tây Ninh Thị Trấn Khá Khá 1.5 Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 4.5 VS(0.5) N1 (1) 1.5 6 X
339 TRẦN CÔNG NHỰT 18/02/2003 Tây Ninh Thị Trấn Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 5.5 N2 (0.5) 0.5 6 X
340 TRẦN THÚY VI X 07/01/2003 TP. Cà Mau An Thạnh Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6 0 6 X
341 LÊ THỊ MỸ DUYÊN X 08/04/2003 Tây Ninh Thị Trấn Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 6 0 6 X
342 PHAN TẤN TÀI 30/11/2003 Tây Ninh Tiên Thuận Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 Khá Khá 1.5 Trung bình Khá 1 4.5 VS(0.5) N1 (1) 1.5 6 X
343 LÂM PHÁT TRIỂN 13/08/2003 Tây Ninh Tiên Thuận Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 5.5 VS(0.5) 0.5 6 X
344 PHẠM HOÀNG PHI 09/01/2003 Tây Ninh Tiên Thuận Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 Khá Khá 1.5 Trung bình Tốt 1.25 5.5 VS(0.5) 0.5 6 X
345 PHAN THỊ KIM VÀNG X 28/05/2003 Tiên Thuận Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 5.5 VS(0.5) 0.5 6 X
346 NGUYỄN VĂN TÙNG 12/02/2003 Bắc Giang Lợi Thuận Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 6 0 6 X
347 NGUYỄN THỊ THU NHÀN X 06/06/2003 Tây Ninh Lợi Thuận Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 5 VS(0.5) N2 (0.5) 1 6 X
348 TRẦN THỊ BÉ THƯ X 26/10/2003 Tây Ninh Lợi Thuận Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 5.5 VS(0.5) 0.5 6 X
349 PHAN QUỐC BÃO 30/11/2003 Tây Ninh Lợi Thuận Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 5 VS(0.5) N2 (0.5) 1 6 X
350 LÊ ANH TIẾN 17/06/2003 Hà Nam Nguyễn Văn Ẩn Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 Khá Khá 1.5 Trung bình Tốt 1.25 5 N1 (1) 1 6 X
351 NGUYỄN MINH TIẾN 12/02/2003 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 5.5 VS(0.5) 0.5 6 X
352 TÔ QUỐC TOÀN 12/05/2003 Tây Ninh Long Khánh Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6 0 6 X
353 TRẦN VĂN CẢNH 20/11/2003 Tây Ninh Long Khánh Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 5.5 N2 (0.5) 0.5 6 X
354 PHẠM VĂN LÝ 24/03/2001 Tây Ninh Long Chữ Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6 0 6 X
355 HỒ THẾ DUY 10/04/2003 Tây Ninh THCS Nguyễn Hiền Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 6 0 6 X
356 HỒ NGỌC THẢO NGUYÊN X 16/10/2003 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 5.75 0 5.75 X
357 VÕ HOÀI SANG 26/01/2002 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Giỏi Tốt 2 Khá Trung bình 1 Trung bình Khá 1 Khá Tốt 1.75 5.75 0 5.75 X
358 LÊ QUỐC TUẤN 14/10/2003 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 5.25 N2 (0.5) 0.5 5.75 X
359 NGUYỄN TẤN LỘC 13/06/2003 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 5.25 N2 (0.5) 0.5 5.75 X
360 NGUYỄN HOÀNG PHI 02/04/2003 Tây Ninh Lợi Thuận Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 4.75 VS(0.5) N2 (0.5) 1 5.75 X
361 TRẦN VĂN KHANG 12/08/2003 Tây Ninh Lợi Thuận Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 4.75 VS(0.5) N2 (0.5) 1 5.75 X
362 NGUYỄN THỊ HỒNG DUYÊN X 10/12/2003 Tây Ninh Lợi Thuận Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 4.75 VS(0.5) N2 (0.5) 1 5.75 X
363 NGUYỄN TUẤN KIỆT 09/11/2003 Tây Ninh Tiên Thuận Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Khá 1 4.25 VS(0.5) N1 (1) 1.5 5.75 X
364 TRƯƠNG ĐANG HUY 10/04/2003 Tây Ninh Tiên Thuận Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 5.25 VS(0.5) 0.5 5.75 X
365 VÕ PHAN HOÀNG NHÂN 20/03/2003 Tây Ninh Thị Trấn Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 4.75 N1 (1) 1 5.75 X
366 HUỲNH TẤN THÀNH 07/01/2003 Tây Ninh Thị Trấn Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 5.25 N2 (0.5) 0.5 5.75 X
367 NGUYỄN TẤN ĐẠT 04/08/2003 Tây Ninh Thị Trấn Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 5.25 VS(0.5) 0.5 5.75 X
368 NGUYỄN PHƯỚC TOÀN 29/10/2003 Tây Ninh Thị Trấn Khá Khá 1.5 Trung bình Khá 1 Trung bình Trung bình 0.75 Trung bình Khá 1 4.25 VS(0.5) N1 (1) 1.5 5.75 X
369 HỒ CHÍ NHỰT 12/10/2003 Tây Ninh Thị Trấn Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 4.75 N1 (1) 1 5.75 X
370 LÊ THỊ TRÀ MY X 26/12/2003 Tây Ninh Thị Trấn Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 4.75 VS(0.5) N2 (0.5) 1 5.75 X
371 TRẦN NGỌC HẢI 08/01/2003 TP. HCM Thị Trấn Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 4.75 N1 (1) 1 5.75 X
372 ĐINH HOÀI THIỆN 29/01/2003 Tây Ninh Thị Trấn Trung bình Khá 1 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 5.25 N2 (0.5) 0.5 5.75 X
373 TRẦN THỊ BÉ NGOAN X 22/06/2003 Tây Ninh Thị Trấn Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 5 N2 (0.5) 0.5 5.5 X
374 PHAN THỊ THUỲ TRANG X 12/04/2003 Tây Ninh Thị Trấn Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 5 N2 (0.5) 0.5 5.5 X
375 DIỆP MINH GIÀU 18/10/2002 Tây Ninh Thị Trấn Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 4.5 N1 (1) 1 5.5 X
376 TRẦN QUI BẢO 04/02/2003 Tây Ninh Thị Trấn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 5.5 0 5.5 X
377 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN X 25/12/2018 Tây Ninh Tiên Thuận Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 5 VS(0.5) 0.5 5.5 X
378 NGUYỄN HỮU ĐẠT 07/11/2003 Tây Ninh Tiên Thuận Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 4 VS(0.5) N1 (1) 1.5 5.5 X
379 TRẦN VĂN SANG 21/03/2002 Tây Ninh Tiên Thuận Trung bình Khá 1 Trung bình Trung bình 0.75 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Khá 1 4 VS(0.5) N1 (1) 1.5 5.5 X
380 NGUYỄN VĂN THI 04/05/2003 Tây Ninh Tiên Thuận Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Trung bình 0.75 Trung bình Tốt 1.25 5 VS(0.5) 0.5 5.5 X
381 VƯU VĨ ÂN 25/08/2003