SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2018-2019
Trường THPT Nguyễn Huệ
Tìm kiếm
Tên thí sinh
Trường THCS
TT Họ và tên thí sinh Nữ Ngày sinh Nơi sinh HS trường THCS Kết quả đánh giá xếp loại Ưu tiên Khuyến khích Tổng điểm UTKK Tổng điểm RL-UTKK Thi tiếng Anh
Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Tổng điểm RL
HL HK Điểm HL HK Điểm HL HK Điểm HL HK Điểm
1 NGUYỄN THUÝ AN X 17/03/2004 TP. Hồ Chí Minh Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS(0.5) 0.5 8.5 X
2 NGUYỄN THỊ NGỌC CHÂU X 05/04/2004 Tây Ninh Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS(0.5) 0.5 8.5 X
3 HUỲNH NGỌC HÂN X 11/09/2004 Tây Ninh Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS(0.5) 0.5 8.5 X
4 NGUYỄN THẢO NGUYÊN X 28/01/2004 Tây Ninh Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS(0.5) 0.5 8.5 X
5 TRẦN QUỲNH NHƯ X 13/08/2004 TP. Hồ Chí Minh Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS(0.5) 0.5 8.5 X
6 NGUYỄN NHẬT HÀO 06/01/2004 Tây Ninh Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS(0.5) 0.5 8.5 X
7 TRẦN THỊ MỸ HOÀNG X 02/04/2004 Tây Ninh Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS(0.5) 0.5 8.5 X
8 NGÔ ĐÌNH HÀO 14/08/2004 Tây Ninh Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS(0.5) 0.5 8.5 X
9 NGUYỄN LÊ NHỰT HẢI BIÊN 08/06/2004 Tây Ninh Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS(0.5) 0.5 8.5 X
10 NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂN X 19/07/2004 Tây Ninh Lợi Thuận Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS(0.5) 0.5 8.5 X
11 PHẠM LÂM TRUNG THIỆN 29/08/2004 Tây Ninh Lợi Thuận Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS(0.5) 0.5 8.5 X
12 HUỲNH TRIỆU VY X 21/04/2004 Tây Ninh Lợi Thuận Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS(0.5) 0.5 8.5 X
13 MAI LÂM THÙY LINH X 16/03/2004 Tây Ninh Tiên Thuận Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS(0.5) 0.5 8.5 X
14 PHAN THỊ MAI HÂN X 25/08/2004 Tây Ninh Tiên Thuận Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS(0.5) 0.5 8.5 X
15 PHẠM THỊ THÙY LAM X 01/01/2004 Tây Ninh Tiên Thuận Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS(0.5) 0.5 8.5 X
16 BÙI THỊ HUYỀN TRÂN X 23/06/2004 Tây Ninh Tiên Thuận Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS(0.5) 0.5 8.5 X
17 HUỲNH LÂM NGỌC HÂN X 30/06/2004 Tây Ninh Tiên Thuận Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS(0.5) 0.5 8.5 X
18 NGUYỄN THỊ TƯỜNG DUY X 24/05/2004 Tây Ninh Tiên Thuận Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS(0.5) 0.5 8.5 X
19 NGUYỄN THỊ HẠNH DUNG X 11/11/2004 Tây Ninh Tiên Thuận Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS(0.5) 0.5 8.5 X
20 VÕ THỊ THU THẢO X 10/12/2004 Tây Ninh Tiên Thuận Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS(0.5) 0.5 8.5 X
21 NGUYỄN THỊ HẰNG X 08/07/2004 Tây Ninh Tiên Thuận Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS(0.5) 0.5 8.5 X
22 HUỲNH NGỌC YẾN NHI X 02/02/2004 Cần Thơ Tiên Thuận Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS(0.5) 0.5 8.5 X
23 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG X 08/07/2004 Tây Ninh Tiên Thuận Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS(0.5) 0.5 8.5 X
24 NGUYỄN TRẦN NGỌC TRÂM X 06/11/2004 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS(0.5) 0.5 8.5 X
25 PHẠM THỊ TRÚC HUỲNH X 14/02/2004 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS(0.5) 0.5 8.5 X
26 PHẠM LÊ MỸ ĐIỀN X 18/08/2004 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS(0.5) 0.5 8.5 X
27 NGUYỄN THỊ NGÂN X 16/10/2004 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 VS(0.5) 0.5 8.25 X
28 TRƯƠNG HOÀNG KHANG 11/05/2004 Tây Ninh Tiên Thuận Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 VS(0.5) 0.5 8.25 X
29 TRƯƠNG CẨM LY X 16/03/2004 Tây Ninh Tiên Thuận Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.75 VS(0.5) 0.5 8.25 X
30 NGUYỄN THỊ THÚY HỒNG X 20/01/2004 Tây Ninh Tiên Thuận Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 7.75 VS(0.5) 0.5 8.25 X
31 TRẦN THỊ HUỲNH NHƯ X 31/01/2004 Tây Ninh Tiên Thuận Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 VS(0.5) 0.5 8.25 X
32 ĐINH THỊ TRÚC MAI X 08/02/2004 Tây Ninh Tiên Thuận Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 VS(0.5) 0.5 8.25 X
33 LƯU THỊ NHƯ HUỲNH X 07/01/2004 Tây Ninh Tiên Thuận Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 VS(0.5) 0.5 8.25 X
34 PHẠM THỊ THANH TRÚC X 25/08/2004 Tây Ninh Tiên Thuận Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 VS(0.5) 0.5 8.25 X
35 TRƯƠNG ÁI VIỆT 12/03/2004 TP. Hồ Chí Minh Thị Trấn Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.75 VS(0.5) 0.5 8.25 X
36 DIỆP ĐẶNG PHÚC 20/08/2004 TP. Hồ Chí Minh Thị Trấn Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.75 VS(0.5) 0.5 8.25 X
37 TRẦN THẢO NGỌC X 02/04/2004 Tây Ninh Thị Trấn Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.75 VS(0.5) 0.5 8.25 X
38 DANH HƯNG LAI 18/01/2004 Kiên Giang ăn Chông Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.75 DT1 (1.5) 1.5 8.25 X
39 LÝ BÌNH AN 05/01/2004 Tây Ninh Long Giang Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 0 8 X
40 NGUYỄN NGỌC MINH CHÂU X 13/09/2004 Tây Ninh Long Giang Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 0 8 X
41 HUỲNH THỊ KIM NGÂN X 12/08/2004 Tây Ninh Long Giang Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 0 8 X
42 ĐẶNG HOÀNG PHÚC 29/07/2004 Tây Ninh Long Giang Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 0 8 X
43 MẠC HỒ YẾN NHI X 30/11/2004 Tây Ninh Long Vĩnh Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 0 8 X
44 NGUYỄN THỊ NGỌC HẠNH X 11/04/2004 Tây Ninh Long Vĩnh Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 0 8 X
45 NGÔ THIÊN TỐNG 18/09/2004 Tây Ninh Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 0 8 X
46 LÊ TRÚC QUỲNH X 21/03/2004 Tây Ninh Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 0 8 X
47 HỒ THÁI NAM 23/06/2004 Tây Ninh Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 0 8 X
48 DƯƠNG THỊ KIM THOẠI X 26/02/2004 Tây Ninh Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 0 8 X
49 TRẦN MINH CHÍ 14/04/2004 Tây Ninh Thị Trấn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.5 VS(0.5) 0.5 8 X
50 NGUYỄN TRUNG TRỰC 19/07/2004 Tây Ninh Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 0 8 X
51 PHẠM BÙI TRUNG TRỰC 01/08/2004 Tây Ninh Thị Trấn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.5 VS(0.5) 0.5 8 X
52 NGUYỄN NGỌC THẢO X 06/06/2004 TP. Hồ Chí Minh Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 0 8 X
53 TRỊNH MINH TÂM 23/06/2004 Tây Ninh Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 0 8 X
54 PHẠM MINH TRÍ 24/07/2004 Tây Ninh Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.5 VS(0.5) 0.5 8 X
55 NGUYỄN TẤN PHÚ 15/08/2004 Tây Ninh Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 0 8 X
56 NGUYỄN HỮU VINH 27/03/2004 Tây Ninh Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 0 8 X
57 NGUYỄN THỊ NHƯ Ý X 02/04/2004 Tây Ninh Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 0 8 X
58 TRẦN THỊ DIỄM MY X 22/07/2004 Tây Ninh Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 0 8 X
59 VÕ TRẦN THẢO NGUYÊN X 03/09/2004 Tây Ninh Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 0 8 X
60 TRỊNH THỊ TUYỀN X 29/10/2004 Tây Ninh Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 0 8 X
61 LÂM THỊ THẢO NHI X 01/01/2004 Tây Ninh Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 0 8 X
62 LÊ MẠNH QUỲNH 05/04/2004 Tây Ninh Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 0 8 X
63 NGÔ THỊ THÙY LINH X 01/03/2004 Tây Ninh Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 0 8 X
64 TÔ NGUYỄN MINH CHÂU X 14/02/2004 Tây Ninh Thị Trấn Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 7.5 VS(0.5) 0.5 8 X
65 TRẦN THỊ THẢO NGUYÊN X 13/06/2004 Tây Ninh Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 0 8 X
66 MAI THỊ LỆ QUYÊN X 22/06/2004 Tây Ninh Tiên Thuận Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.5 VS(0.5) 0.5 8 X
67 VĂN HOÀI LINH X 22/06/2004 Tây Ninh Tiên Thuận Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.5 VS(0.5) 0.5 8 X
68 NGUYỄN THỊ TRÚC LINH X 17/09/2004 Tây Ninh Lợi Thuận Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 7.5 VS(0.5) 0.5 8 X
69 ĐINH THỊ TỐ QUYÊN X 24/11/2004 Tây Ninh Lợi Thuận Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.5 VS(0.5) 0.5 8 X
70 NGUYỄN NGỌC TUYỀN X 05/05/2004 Tây Ninh Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 0 8 X
71 NGUYỄN THỊ TRÀ MY X 04/03/2004 Tây Ninh Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 0 8 X
72 PHẠM KHÁNH TOÀN 14/05/2004 Tây Ninh Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 0 8 X
73 PHẠM CÔNG QUÂN 16/02/2004 Tây Ninh Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 0 8 X
74 TRẦN THỊ HỒNG QUYÊN X 28/08/2004 Tây Ninh Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 0 8 X
75 VÕ NGỌC HÂN X 25/09/2004 Tây Ninh Tiên Thuận Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.5 VS(0.5) 0.5 8 X
76 NGUYỄN TRẦN HOÀNG LỰC 23/06/2004 Tây Ninh Tiên Thuận Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.5 VS(0.5) 0.5 8 X
77 NGÔ NHẬT HUY 18/01/2004 Tây Ninh Tiên Thuận Giỏi Tốt 2 Giỏi Khá 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 7.5 VS(0.5) 0.5 8 X
78 LÊ YẾN NHI X 11/05/2004 Tây Ninh Tiên Thuận Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.5 VS(0.5) 0.5 8 X
79 MAI TẤN ĐẠT 25/07/2004 Tây Ninh Tiên Thuận Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.5 VS(0.5) 0.5 8 X
80 CÙ KIM QUYÊN X 15/11/2004 Tây Ninh Tiên Thuận Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.5 VS(0.5) 0.5 8 X
81 TRẦN KHÁNH HƯNG 18/05/2004 Tây Ninh Long Chữ Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 0 8 X
82 NGUYỄN ÁI VÂN X 12/12/2004 TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Ẩn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 0 8 X
83 NGUYỄN LÊ ANH TÀI 02/08/2004 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 0 8 X
84 NGUYỄN THỊ TRÚC QUỲNH X 28/03/2004 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 0 8 X
85 LÊ MINH DUY 30/10/2004 TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Ẩn Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 7.5 VS(0.5) 0.5 8 X
86 ĐÀO THỊ DIỄM HƯƠNG X 05/02/2004 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 0 8 X
87 NGUYỄN THỊ THUÝ SƯƠNG X 07/03/2004 Tây Ninh Long Khánh Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 0 8 X
88 NGÔ GIA BẢO TOÀN 22/01/2004 Tây Ninh Long Khánh Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 0 8 X
89 PHẠM NHÃ PHƯƠNG X 01/12/2004 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 0 8 X
90 NGUYỄN MINH THƯ X 02/01/2004 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 0 8 X
91 PHẠM THỊ NHỊ X 23/04/2004 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 0 8 X
92 NGUYỄN TRẦN ANH THƯ X 13/09/2004 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 0 8 X
93 TRỊNH PHƯƠNG THẢO X 04/04/2004 TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Ẩn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 0 8 X
94 PHẠM THỊ NỮ TRINH X 25/12/2004 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.5 VS(0.5) 0.5 8 X
95 NGUYỄN HỒNG PHÚC 13/11/2004 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 0 8 X
96 NGUYỄN TRẦN HUẾ TRÂN X 13/12/2004 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 0 8 X
97 NGUYỄN NHẬT HÀO 05/11/2004 Tây Ninh Long Khánh Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 0 8 X
98 NGUYỄN TUYẾT VY X 17/08/2004 Tây Ninh Long Chữ Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 0 8 X
99 NGUYỄN THỊ THU HIỀN X 17/09/2004 Tây Ninh Long Chữ Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 0 8 X
100 NGUYỄN THỊ LÂM VI X 26/06/2004 Tây Ninh Long Chữ Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 0 8 X
101 NGUYỄN NGỌC HÀ TRANG X 06/07/2004 Tây Ninh Long Chữ Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 0 7.75 X
102 NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN X 08/12/2004 Tây Ninh Long Chữ Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 0 7.75 X
103 NGUYỄN NGỌC BẢO TÚ X 10/06/2004 Tây Ninhh An Hòa Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 0 7.75 X
104 NGUYỄN XUÂN HOÀNG CƯỜNG 05/01/2004 Hưng Yên Long Khánh Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.75 0 7.75 X
105 NGUYỄN THỊ LỤA X 16/05/2003 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 0 7.75 X
106 HỒ VĂN THÂN 02/05/2004 Tây Ninh Long Khánh Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.75 0 7.75 X
107 ĐẶNG LÂM THỊNH PHÚC 09/04/2004 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 0 7.75 X
108 LÂM THỊ NGỌC HÂN X 15/10/2004 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.25 VS(0.5) 0.5 7.75 X
109 NGUYỄN THỊ THANH NGÂN X 25/06/2004 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 0 7.75 X
110 PHAN THỊ HUYỀN X 05/08/2004 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 0 7.75 X
111 PHẠM LÊ QUỐC 18/12/2004 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 VS(0.5) 0.5 7.75 X
112 BÙI THỊ HUỲNH GIANG X 09/09/2004 Tây Ninh Tiên Thuận Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 VS(0.5) 0.5 7.75 X
113 TRẦN THỊ KIM LOAN X 11/01/2004 Tây Ninh Tiên Thuận Giỏi Tốt 2 Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 7.25 VS(0.5) 0.5 7.75 X
114 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN X 25/02/2004 Tây Ninh Tiên Thuận Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 VS(0.5) 0.5 7.75 X
115 NGUYỄN TẤN ĐẠT 14/03/2004 Tây Ninh Tiên Thuận Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 VS(0.5) 0.5 7.75 X
116 PHAN THỊ THÙY DUNG X 21/01/2004 Tây Ninh Tiên Thuận Giỏi Tốt 2 Khá Khá 1.5 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.25 VS(0.5) 0.5 7.75 X
117 LÊ THỊ KIỀU LAM X 16/10/2004 Tây Ninh Lợi Thuận Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.25 VS(0.5) 0.5 7.75 X
118 HỒ DIỆU NGỌC X 17/10/2004 Bạc Liêu Lợi Thuận Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 VS(0.5) 0.5 7.75 X
119 ĐOÀN THỊ TƯỜNG VY X 13/03/2004 Tây Ninh Lợi Thuận Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 VS(0.5) 0.5 7.75 X
120 TRƯƠNG THỊ CẨM THI X 29/04/2004 Tây Ninh Lợi Thuận Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 VS(0.5) 0.5 7.75 X
121 NGUYỄN NHƯ Ý X 11/07/2004 Tây Ninh Tiên Thuận Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 VS(0.5) 0.5 7.75 X
122 PHẠM THỊ THANH VÂN X 16/12/2004 Tây Ninh Tiên Thuận Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 VS(0.5) 0.5 7.75 X
123 LÊ NGỌC HÂN X 01/04/2004 Tây Ninh Tiên Thuận Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 VS(0.5) 0.5 7.75 X
124 TRẦN THỊ NGỌC HÂN X 23/01/2004 Tây Ninh Tiên Thuận Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 VS(0.5) 0.5 7.75 X
125 VÕ MINH TRỌNG 14/07/2004 Tây Ninh Thị Trấn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 7.25 VS(0.5) 0.5 7.75 X
126 HUỲNH LÊ MINH KHÁNH 29/12/2004 TP. Hồ Chí Minh Thị Trấn Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.75 0 7.75 X
127 NGÔ THỊ BÉ TY X 28/08/2004 TP. Hồ Chí Minh Thị Trấn Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.75 0 7.75 X
128 NGUYỄN DƯƠNG NGỌC HÀ X 15/11/2004 Tây Ninh Thị Trấn Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.75 0 7.75 X
129 PHAN KIM YẾN X 22/11/2004 Tây Ninh Thị Trấn Trung bình Tốt 1.25 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.25 VS(0.5) 0.5 7.75 X
130 HÀ NGUYỄN NHẬT HUY 07/09/2004 Tây Ninh Thị Trấn Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.75 0 7.75 X
131 LƯU THỊ THANH HUYỀN X 22/12/2004 Tây Ninh Thị Trấn Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.75 0 7.75 X
132 DƯƠNG THÀNH ĐÔNG 16/05/2004 Tây Ninh Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 0 7.75 X
133 LÊ GIA BẢO 05/05/2004 Tây Ninh Thị Trấn Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 VS(0.5) 0.5 7.75 X
134 NGUYỄN LÊ YẾN NHI X 01/08/2004 Tây Ninh Long Vĩnh Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 0 7.75 X
135 ĐẶNG THỊ VIỆT TRINH X 21/04/2004 Tây Ninh Long Vĩnh Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 0 7.75 X
136 TRƯƠNG NGỌC HOA X 08/08/2004 Tây Ninh Long Vĩnh Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 0 7.75 X
137 DƯƠNG THANH HẢI 20/07/2004 Tây Ninh Long Vĩnh Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 0 7.75 X
138 NGUYỄN AN NINH 19/03/2004 Tây Ninh Long Giang Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.75 0 7.75 X
139 DIỆP QUẾ ANH X 25/10/2004 Tây Ninh ăn Chông Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS(0.5) 0.5 7.5 X
140 DƯƠNG THỊ CẨM LY X 11/07/2004 Long An ăn Chông Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS(0.5) 0.5 7.5 X
141 NGUYỄN TRẦN QUỐC THÁI 17/12/2004 Tây Ninh Long Giang Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 7.5 0 7.5 X
142 HỒ THỊ HỒNG VÂN X 05/07/2004 Tây Ninh Long Vĩnh Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.5 0 7.5 X
143 PHẠM MAI THU X 28/08/2004 Tây Ninh Long Vĩnh Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.5 0 7.5 X
144 NGUYỄN THỊ THÙY LINH X 13/12/2004 Tây Ninh Long Vĩnh Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.5 0 7.5 X
145 ĐỒNG KIM VÀNG X 26/07/2004 Tây Ninh Thị Trấn Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 7.5 0 7.5 X
146 BÙI THỊ THÚY AN X 06/11/2004 Bình Dương Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.5 0 7.5 X
147 NGUYỄN ANH THƯ X 17/04/2004 Tây Ninh Thị Trấn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS(0.5) 0.5 7.5 X
148 BÙI VĂN TIẾN DŨNG 26/10/2004 Tây Ninh Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.5 0 7.5 X
149 PHẠM QUỲNH NHƯ X 27/08/2004 Tây Ninh Thị Trấn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS(0.5) 0.5 7.5 X
150 NGUYỄN THỊ TUYẾT X 23/05/2004 Tây Ninh Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 7 VS(0.5) 0.5 7.5 X
151 NGUYỄN THẾ LINH 30/01/2004 Tây Ninh Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.5 0 7.5 X
152 NGUYỄN TRÚC HUỲNH X 30/09/2004 Tây Ninh Thị Trấn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.5 0 7.5 X
153 NGUYỄN THIỆN PHÚC 25/04/2004 Tây Ninh Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.5 0 7.5 X
154 HỒ THỊ BÍCH QUYỀN X 12/06/2004 Tây Ninh Tiên Thuận Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS(0.5) 0.5 7.5 X
155 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN X 23/03/2004 Tây Ninh Tiên Thuận Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS(0.5) 0.5 7.5 X
156 NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH X 29/12/2004 Tây Ninh Lợi Thuận Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS(0.5) 0.5 7.5 X
157 LÊ PHẠM HUỲNH NHƯ X 26/09/2004 Tây Ninh Tiên Thuận Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 7 VS(0.5) 0.5 7.5 X
158 NGUYỄN THỊ CẨM NHƯ X 16/08/2004 Tây Ninh Tiên Thuận Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS(0.5) 0.5 7.5 X
159 LÂM THỊ BÍCH THỦY X 18/01/2004 Tây Ninh Lợi Thuận Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS(0.5) 0.5 7.5 X
160 NGÔ THỊ NGỌC TRÚC X 15/10/2004 Tây Ninh Lợi Thuận Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS(0.5) 0.5 7.5 X
161 NGUYỄN THỊ YẾN NHI X 16/01/2004 Tây Ninh Lợi Thuận Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS(0.5) 0.5 7.5 X
162 NGUYỄN NHẬT HÀO 01/11/2004 Tây Ninh Lợi Thuận Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS(0.5) 0.5 7.5 X
163 HOÀNG THỊ MỸ HẠNH X 30/09/2004 Hưng Yên Lợi Thuận Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS(0.5) 0.5 7.5 X
164 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN X 22/02/2004 Tây Ninh Lợi Thuận Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS(0.5) 0.5 7.5 X
165 LÊ THỊ KIM CHI X 04/08/2004 Tây Ninh Lợi Thuận Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS(0.5) 0.5 7.5 X
166 NGUYỄN THỊ TRUNG THU X 24/09/2004 Tây Ninh Thị Trấn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS(0.5) 0.5 7.5 X
167 DƯƠNG THÚY KIỀU X 31/05/2004 Tây Ninh Thị Trấn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS(0.5) 0.5 7.5 X
168 TRẦN THỊ KIM NGỌC X 21/12/2004 Tây Ninh Tiên Thuận Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS(0.5) 0.5 7.5 X
169 LÊ THỊ KIM NGÂN X 07/06/2004 Tây Ninh Tiên Thuận Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS(0.5) 0.5 7.5 X
170 NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM X 21/08/2004 Tây Ninh Tiên Thuận Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS(0.5) 0.5 7.5 X
171 HỒ MINH CƯỜNG 12/07/2004 Tây Ninh Tiên Thuận Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS(0.5) 0.5 7.5 X
172 NGUYỄN ĐĂNG KHÔI 08/07/2004 Tây Ninh Tiên Thuận Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS(0.5) 0.5 7.5 X
173 LÊ NGỌC HẬU X 23/11/2004 Tây Ninh Tiên Thuận Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS(0.5) 0.5 7.5 X
174 NGÔ HOA TƯỜNG VI X 18/04/2004 Tây Ninh Tiên Thuận Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.5 0 7.5 X
175 ĐINH THỊ BÍCH TRÂM X 08/07/2004 Tây Ninh Tiên Thuận Giỏi Tốt 2 Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS(0.5) 0.5 7.5 X
176 TRỊNH VÕ QUỐC HUY 15/01/2004 Tây Ninh Tiên Thuận Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS(0.5) 0.5 7.5 X
177 VÕ HOÀNG KHAN 08/09/2004 Tây Ninh Tiên Thuận Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS(0.5) 0.5 7.5 X
178 NGUYỄN PHI PHÀM 11/05/2004 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.5 0 7.5 X
179 PHẠM TRUNG TRỰC 25/12/2004 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS(0.5) 0.5 7.5 X
180 VƯƠNG TƯỜNG VY X 19/06/2004 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.5 0 7.5 X
181 NGUYỄN TRUNG QUÂN 04/05/2004 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.5 0 7.5 X
182 NGUYỄN THỊ GIA HÂN X 19/09/2004 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.5 0 7.5 X
183 NGUYỄN HUỲNH THẾ HIỂN 17/05/2004 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.5 0 7.5 X
184 PHAN THỊ CẨM VÂN X 12/02/2004 Tây Ninh Long Khánh Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 7.5 0 7.5 X
185 NGUYỄN QUỐC ANH 09/09/2004 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS(0.5) 0.5 7.5 X
186 HÀ NGỌC MAI X 03/06/2004 Tây Ninh Long Chữ Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.5 0 7.5 X
187 NGUYỄN VĂN HOÀNG 13/03/2004 Tây Ninh Long Chữ Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.5 0 7.5 X
188 NGUYỄN NHẬT KHANG 01/09/2004 Tây Ninh Long Chữ Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 0 7.25 X
189 VÕ TẤN LỘC 10/08/2004 Tây Ninh Long Chữ Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 0 7.25 X
190 NGUYỄN TẤN LỢI 19/09/2004 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 0 7.25 X
191 NGÔ THỊ THANH TUYỀN X 19/11/2004 Tây Ninh Long Khánh Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 0 7.25 X
192 PHẠM QUỐC HUY 09/09/2004 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 7.25 0 7.25 X
193 NGUYỄN NGỌC HÂN X 02/09/2004 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 7.25 0 7.25 X
194 TRẦN LÂM GIA HUY 23/09/2004 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 0 7.25 X
195 TRẦN THỊ THẢO QUYÊN X 07/08/2004 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 0 7.25 X
196 TRẦN THỊ VÂN ANH X 29/10/2004 Đồng Tháp Tiên Thuận Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 7.25 0 7.25 X
197 LƯƠNG QUANG ANH 31/03/2004 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 0 7.25 X
198 VÕ THỊ MAI HƯƠNG X 17/02/2004 Tây Ninh Tiên Thuận Khá Tốt 1.75 Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.75 VS(0.5) 0.5 7.25 X
199 PHẠM HOÀI PHÚC 09/05/2004 Tây Ninh Tiên Thuận Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 6.75 VS(0.5) 0.5 7.25 X
200 ĐĂNG DUY KHƯƠNG 02/08/2004 Tây Ninh Tiên Thuận Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.75 VS(0.5) 0.5 7.25 X
201 TỪ THU TRÀ X 20/09/2004 TP. Hồ Chí Minh Thị Trấn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 7.25 0 7.25 X
202 TRẦN ANH KIỆT 30/05/2004 TP. Hồ Chí Minh Lợi Thuận Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 6.75 VS(0.5) 0.5 7.25 X
203 NGUYỄN THỊ NGỌC THOẠI X 07/09/2004 Tây Ninh Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 0 7.25 X
204 BÙI TRẦN BẢO HÂN X 28/11/2004 Tây Ninh Thị Trấn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.25 0 7.25 X
205 NGUYỄN VINH QUANG 02/10/2004 Tây Ninh Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 6.75 VS(0.5) 0.5 7.25 X
206 DƯƠNG NGỌC KIM NGÂN X 02/04/2004 TP. Hồ Chí Minh Thị Trấn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.25 0 7.25 X
207 LÊ HUỲNH TRÚC X 16/05/2004 TP. Hồ Chí Minh Thị Trấn Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 0 7.25 X
208 HUỲNH THỊ KIM THÙY X 15/02/2004 Tây Ninh Long Vĩnh Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 0 7.25 X
209 NGUYỄN THỊ DIỆU HỒNG X 24/07/2004 Tây Ninh Long Vĩnh Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 0 7.25 X
210 CAO VĂN TẤN 24/08/2004 Tây Ninh ăn Chông Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 0 7.25 X
211 PHAN THÀNH PHÁT 05/04/2004 Tây Ninh ăn Chông Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.5 VS(0.5) 0.5 7 X
212 VÕ THỊ CẨM NHUNG X 13/10/2004 Tây Ninh Long Vĩnh Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 0 7 X
213 NGUYỄN TÚ ANH X 01/11/2004 Tiền Giang Long Vĩnh Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 0 7 X
214 TRƯƠNG THỊ MỘNG HUYỀN X 19/12/2004 Tây Ninh Long Vĩnh Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 0 7 X
215 NGUYỄN MAI HUỲNH NHƯ X 17/08/2004 Tây Ninh Long Vĩnh Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 0 7 X
216 VÕ THỊ THÚY LAN X 18/07/2004 Tây Ninh Long Vĩnh Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 0 7 X
217 VÕ THỊ MỸ HUỆ X 26/06/2004 Tây Ninh Long Vĩnh Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 0 7 X
218 NGUYỄN THỊ TRINH NGUYÊN X 24/06/2004 Tây Ninh Long Vĩnh Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 0 7 X
219 LÊ HOÀNG AN 25/03/2004 Tây Ninh Long Vĩnh Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 0 7 X
220 DIỆP MINH THÔNG 29/07/2004 Tây Ninh Thị Trấn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 0 7 X
221 HUỲNH THỊ MINH THƯ X 10/07/2004 Tây Ninh Thị Trấn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 0 7 X
222 PHẠM THỊ TRÚC LINH X 01/04/2004 Tây Ninh Thị Trấn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 6.5 VS(0.5) 0.5 7 X
223 TRẦN PHÁT ĐẠT 25/07/2004 TP. Hồ Chí Minh Thị Trấn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 0 7 X
224 NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC X 06/06/2004 Tây Ninh Thị Trấn Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7 0 7 X
225 HUỲNH VĂN HOÀNG 05/06/2004 Tây Ninh Thị Trấn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 0 7 X
226 TAI CHIAO HSIN X 09/07/2003 Đài Loan Thị Trấn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 0 7 X
227 NGUYỄN THỊ KIM QUY X 25/11/2004 Tây Ninh Lợi Thuận Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 6.5 VS(0.5) 0.5 7 X
228 NGUYỄN LÊ HUYỀN TRÂN X 28/11/2004 Tây Ninh Thị Trấn Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7 0 7 X
229 LƯƠNG KIM TUYỀN X 14/09/2004 Tây Ninh Tiên Thuận Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.5 VS(0.5) 0.5 7 X
230 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 05/11/2004 Tây Ninh Lợi Thuận Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.5 VS(0.5) 0.5 7 X
231 DƯƠNG HOÀN PHI 22/05/2004 Tây Ninh Tiên Thuận Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.5 VS(0.5) 0.5 7 X
232 LÊ THỊ TƯỜNG VI X 08/09/2004 Tây Ninh Tiên Thuận Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.5 VS(0.5) 0.5 7 X
233 LÂM THỊ BẢO YẾN X 04/03/2004 Tây Ninh Tiên Thuận Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.5 VS(0.5) 0.5 7 X
234 LƯƠNG THỊ NGỌC HÂN X 10/05/2004 Tây Ninh Tiên Thuận Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.5 VS(0.5) 0.5 7 X
235 NGUYỄN MINH THUẬN 09/03/2004 Tây Ninh Tiên Thuận Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.5 VS(0.5) 0.5 7 X
236 NGÔ GIA KHANG 10/09/2004 Long An Tiên Thuận Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.5 VS(0.5) 0.5 7 X
237 NGUYỄN MINH MẪN 04/11/2004 Tây Ninh Tiên Thuận Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.5 VS(0.5) 0.5 7 X
238 NGUYỄN CHÍ THÃ 09/02/2004 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 0 7 X
239 HOÀNG CHÍ BẢO 19/02/2004 Tây Ninh Tiên Thuận Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.5 VS(0.5) 0.5 7 X
240 PHẠM ĐỨC TRỌNG 07/07/2004 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 0 7 X
241 NGUYỄN CHÍ BẢO 22/07/2004 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 0 7 X
242 VÕ THỊ NGỌC SEN X 12/08/2004 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 0 7 X
243 TRẦN TRỌNG QUỲNH 29/06/2004 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 0 7 X
244 TRƯƠNG TRÁNG PHI 09/03/2004 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 0 7 X
245 PHẠM QUỐC KIỆT 14/07/2004 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 0 7 X
246 NGUYỄN THỊ YẾN NHI X 11/01/2004 Tây Ninh Tiên Thuận Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.5 VS(0.5) 0.5 7 X
247 TRẦN LÊ TRỌNG NGHĨA 05/04/2004 Long An Nguyễn Văn Ẩn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 0 7 X
248 TRÀ PHI HÙNG 25/08/2004 Long An Nguyễn Văn Ẩn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 0 7 X
249 NGUYỄN TRỌNG PHÚC 29/04/2004 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 7 0 7 X
250 NGUYỄN THỊ HOÀI THƯƠNG X 27/12/2004 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 0 7 X
251 NGUYỄN TRỌNG PHÚC 20/01/2004 Tây Ninh Long Khánh Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 0 7 X
252 HÀ QUANG VINH 03/03/2004 Tây Ninh Long Khánh Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 0 7 X
253 NGUYỄN QUỐC DƯ 27/07/2004 Tây Ninh Long Khánh Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 0 7 X
254 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 19/07/2004 Tây Ninh Long Chữ Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Khá 1.5 7 0 7 X
255 NGUYỄN TRUNG NGUYÊN 26/03/2004 Tây Ninh Long Chữ Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Trung bình Tốt 1.25 7 0 7 X
256 LÂM THỊ NGỌC DUYÊN X 13/01/2004 Tây Ninh Long Phước Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 0 7 X
257 ĐẶNG NGỌC ANH THƯ X 29/06/2004 Tây Ninh Long Khánh Khá Tốt 1.75 Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.75 0 6.75 X
258 VÕ THỊ TUYẾT NHI X 15/02/2004 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 6.75 0 6.75 X
259 HỒ TUẤN ANH 07/05/2004 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Giỏi Tốt 2 6.75 0 6.75 X
260 PHẠM DUY BẢO 30/05/2004 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Khá 1.5 Trung bình Tốt 1.25 6.75 0 6.75 X
261 TRẦN THANH ĐẠT 13/04/2004 Tây Ninh Tiên Thuận Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.25 VS(0.5) 0.5 6.75 X
262 NGUYỄN MINH TRIỆU 26/11/2004 Tây Ninh Thị Trấn Trung bình Tốt 1.25 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.75 0 6.75 X
263 PHẠM TƯỜNG VY X 06/05/2004 Tây Ninh Thị Trấn Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 6.75 0 6.75 X
264 ĐOÀN THỊ NHƯ QUỲNH X 12/02/2004 Tây Ninh Thị Trấn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 6.5 0 6.5 X
265 CAO NHƯ QUỲNH X 19/07/2004 Tây Ninh Thị Trấn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.5 0 6.5 X
266 NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG X 12/02/2004 Tây Ninh Thị Trấn Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.5 0 6.5 X
267 HUỲNH CÔNG DỰ 04/01/2004 Tây Ninh Thị Trấn Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.5 0 6.5 X
268 TRỊNH THU LAN X 18/08/2004 Tây Ninh Thị Trấn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 6.5 0 6.5 X
269 NGUYỄN DUY TÂN 19/03/2004 Tây Ninh Thị Trấn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.5 0 6.5 X
270 HUỲNH ĐÌNH THỌ 22/09/2004 Tây Ninh Tiên Thuận Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6 VS(0.5) 0.5 6.5 X
271 NGUYỄN THỊ YẾN LINH X 29/08/2004 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.5 0 6.5 X
272 NGUYỄN THỊ THU NGÂN X 08/09/2004 Tây Ninh Tiên Thuận Khá Tốt 1.75 Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 6 VS(0.5) 0.5 6.5 X
273 ĐOÀN MINH TÀI 02/04/2004 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.5 0 6.5 X
274 HỒ CÔNG NHẪN 07/06/2004 Tây Ninh Tiên Thuận Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6 VS(0.5) 0.5 6.5 X
275 VƯƠNG HỒNG NGỌC DIỆP X 04/12/2004 Tây Ninh Tiên Thuận Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 6 VS(0.5) 0.5 6.5 X
276 NGUYỄN BÃO TRỌNG 27/05/2004 Tây Ninh Lợi Thuận Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6 VS(0.5) 0.5 6.5 X
277 LÊ THỊ THÚY NGÂN X 14/09/2004 Tây Ninh Lợi Thuận Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 6 VS(0.5) 0.5 6.5 X
278 LÝ KHOA ĐĂNG 28/01/2004 Tây Ninh Thị Trấn Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.5 0 6.5 X
279 TRẦN THỊ QUẾ TRÂN X 12/02/2004 Tây Ninh Thị Trấn Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.5 0 6.5 X
280 ĐỖ THÚY HẰNG X 03/02/2004 Tây Ninh Thị Trấn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 6.5 0 6.5 X
281 NGUYỄN DƯƠNG TRỌNG BÌNH 06/12/2004 Bình Dương Nguyễn Văn Ẩn Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Trung bình Khá 1 Khá Tốt 1.75 6.5 0 6.5 X
282 LÂM THANH TÂN 10/09/2004 TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Ẩn Khá Tốt 1.75 Khá Khá 1.5 Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 6.5 0 6.5 X
283 NGÔ THỊ HÀ LINH X 24/08/2004 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Khá Tốt 1.75 Khá Khá 1.5 Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 6.5 0 6.5 X
284 TỐNG THỊ MỸ LINH X 11/06/2004 Đắc Lắk Nguyễn Văn Ẩn Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.5 0 6.5 X
285 NGUYỄN THỊ NGỌC NHƯ X 29/03/2004 Tây Ninh Long Phước Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6 VS(0.5) 0.5 6.5 X
286 NGUYỄN THU NGÂN X 10/06/2003 Tây Ninh Long Chữ Trung bình Tốt 1.25 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Trung bình Tốt 1.25 6.5 0 6.5 X
287 NGUYỄN VĂN TỨ 28/05/2004 Tây Ninh Long Chữ Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.5 0 6.5 X
288 VÕ THỊ THANH QUÍ X 21/12/2004 Tây Ninh Long Chữ Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.5 0 6.5 X
289 BÙI ANH QUỐC 17/06/2004 Tây Ninh Long Chữ Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.5 0 6.5 X
290 NGUYỄN TRƯƠNG TRUNG NGUYÊN 31/10/2004 Tây Ninh Long Chữ Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Khá 1.5 6.25 0 6.25 X
291 ĐỒNG TẤN TRUNG 07/06/2004 Trà Vinh Nguyễn Văn Ẩn Trung bình Khá 1 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.25 0 6.25 X
292 ĐẶNG TẤN ĐẠT 11/10/2004 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Khá 1.5 Trung bình Khá 1 6.25 0 6.25 X
293 NGUYỄN PHƯỚC DUY 15/06/2004 Tây Ninh Lợi Thuận Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 5.75 VS(0.5) 0.5 6.25 X
294 ĐỖ THỊ ANH THƯ X 24/06/2004 Tây Ninh Lợi Thuận Trung bình Khá 1 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 5.75 VS(0.5) 0.5 6.25 X
295 VƯƠNG THANH VÀNG 07/09/2003 Tây Ninh Tiên Thuận Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Khá 1.5 Trung bình Tốt 1.25 5.75 VS(0.5) 0.5 6.25 X
296 MAI THẠCH SANH 09/05/2004 Tây Ninh Tiên Thuận Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 5.75 VS(0.5) 0.5 6.25 X
297 LÊ NHẬT HÀO 03/08/2004 Tây Ninh Long Vĩnh Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 6.25 0 6.25 X
298 NGUYỄN LÊ PHÚC 08/04/2004 TP. Hồ Chí Minh Thị Trấn Khá Tốt 1.75 Khá Khá 1.5 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 5.75 VS(0.5) 0.5 6.25 X
299 NGUYỄN KỲ QUAN 04/01/2004 Bình Thuận Thị Trấn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 6 0 6 X
300 NGÔ GIA HƯNG 28/08/2004 Tây Ninh Thị Trấn Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 5.5 VS(0.5) 0.5 6 X
301 TRẦN TIẾN DŨNG 22/04/2004 Tây Ninh Thị Trấn Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6 0 6 X
302 BÙI THỊ HOÀNG X 02/12/2004 Tây Ninh Thị Trấn Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 5.5 VS(0.5) 0.5 6 X
303 TRƯƠNG THỊ ANH THƯ X 31/12/2004 Tây Ninh Thị Trấn Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 5.5 VS(0.5) 0.5 6 X
304 PHAN NGUYỄN HOÀI ÂN 29/10/2004 Tây NInh Thị Trấn Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6 0 6 X
305 NGUYỄN THỊ NGỌC QUYỀN X 02/06/2004 Tây Ninh Thị Trấn Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 6 0 6 X
306 PHẠM THỊ THU HÀ X 29/04/2004 Tây Ninh Thị Trấn Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 5.5 VS(0.5) 0.5 6 X
307 TRẦN THỊ THIÊN KIM X 27/02/2004 Tây Ninh Thị Trấn Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 6 0 6 X
308 LÂM DUY BẰNG 05/02/2004 Tây Ninh Thị Trấn Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 5.5 VS(0.5) 0.5 6 X
309 MAI THỊ THANH TRÚC X 03/02/2004 Tây Ninh Thị Trấn Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 6 0 6 X
310 DƯƠNG CAO CỜ 07/11/2004 Tây Ninh Tiên Thuận Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 5.5 VS(0.5) 0.5 6 X
311 LÊ THỊ THUỲ DƯƠNG X 17/03/2004 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6 0 6 X
312 LÂM TIẾN TRIỂN 05/07/2004 Tây Ninh Tiên Thuận Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 5.5 VS(0.5) 0.5 6 X
313 TRẦN THỊ KIM SEN X 08/06/2004 Tây Ninh Thị Trấn Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 5.5 VS(0.5) 0.5 6 X
314 LÊ THỊ DIỄM SƯƠNG X 02/01/2004 Tây Ninh Lợi Thuận Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 5.5 VS(0.5) 0.5 6 X
315 LÊ THANH PHÚ 23/03/2004 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Trung bình Khá 1 Khá Tốt 1.75 Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 6 0 6 X
316 TRẦN ĐĂNG KHOA 22/03/2004 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Khá 1.5 Trung bình Khá 1 6 0 6 X
317 VÕ THỊ YẾN NHI X 06/11/2004 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 6 0 6 X
318 TRẦN ĐĂNG KHOA 01/04/2004 Tây Ninh Long Chữ Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 5.75 0 5.75 X
319 NGUYỄN MINH TÂN 26/05/2004 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 5.75 0 5.75 X
320 PHẠM THÚY LINH X 10/01/2004 Tây Ninh Lợi Thuận Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Khá Khá 1.5 5.25 VS(0.5) 0.5 5.75 X
321 PHAN VĂN ĐẠT 24/02/2004 Tây Ninh Tiên Thuận Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Khá 1 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 5.25 VS(0.5) 0.5 5.75 X
322 NGUYỄN THÀNH ĐƯỢC 10/04/2004 Tây Ninh Tiên Thuận Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 Khá Tốt 1.75 Trung bình Trung bình 0.75 5.25 VS(0.5) 0.5 5.75 X
323 TRƯƠNG THỊ TỐ UYÊN X 11/12/2004 vĩnh phúc Thị Trấn Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 5.75 0 5.75 X
324 VÕ TUYẾT HƯƠNG X 09/09/2004 Tây Ninh Long Vĩnh Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 5.75 0 5.75 X
325 LÊ HẢI ĐĂNG 14/05/2019 Tây Ninh Thị Trấn Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 5.5 0 5.5 X
326 NGUYỄN THANH HUY 08/09/2004 Tây Ninh Long Giang Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 5.5 0 5.5 X
327 ĐẶNG TUẤN PHONG 03/11/2004 Nam Định Thị Trấn Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 5 VS(0.5) 0.5 5.5 X
328 NGUYỄN THÀNH TÚ 25/11/2003 Tây Ninh Thị Trấn Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 5.5 0 5.5 X
329 NGUYỄN VĂN ĐỎ 08/09/2002 Tây Ninh Tiên Thuận Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 5 VS(0.5) 0.5 5.5 X
330 DƯƠNG HOÀNG LƯƠNG 19/01/2004 Tây Ninh Tiên Thuận Trung bình Khá 1 Khá Khá 1.5 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 5 VS(0.5) 0.5 5.5 X
331 TRẦN MINH LUÂN 24/05/2001 Tây Ninh Tiên Thuận Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 5 VS(0.5) 0.5 5.5 X
332 HỒ NHẬT HÀO 31/12/2004 Tây Ninh Lợi Thuận Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 5 VS(0.5) 0.5 5.5 X
333 LÂM HẢI ĐĂNG 30/01/2004 Tây Ninh Lợi Thuận Khá Khá 1.5 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 5 VS(0.5) 0.5 5.5 X
334 NGUYỄN VĂN VĨ 26/01/2004 Tây Ninh Lợi Thuận Khá Khá 1.5 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Khá 1 5 VS(0.5) 0.5 5.5 X
335 NGÔ THÀNH LÝ 02/11/2004 Tây Ninh Lợi Thuận Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 5 VS(0.5) 0.5 5.5 X
336 ĐẶNG THỊ THÚY NGỌC X 03/10/2004 Tây Ninh Lợi Thuận Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 5 VS(0.5) 0.5 5.5 X
337 TRẦN THÁI SANG 11/09/2004 Tây Ninh Tiên Thuận Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 5.5 0 5.5 X
338 TRẦN THỊ HOÀI PHƯƠNG X 13/11/2004 Tây Ninh Lợi Thuận Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 5 VS(0.5) 0.5 5.5 X
339 LƯƠNG VĨNH TRÍ 15/10/2004 TP. Hồ Chí Minh Thị Trấn Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 5 VS(0.5) 0.5 5.5 X
340 LÊ THỊ NHẬT VI X 15/12/2004 Hà Nam Thị Trấn Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 5.5 0 5.5 X
341 NGÔ MINH TRÍ 28/12/2004 Tây Ninh Thị Trấn Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 5.5 0 5.5 X
342 VÕ NGỌC ANH XUÂN X 10/07/2004 Tây Ninh Thị Trấn Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 5.5 0 5.5 X
343 PHẠM THỊ HUỲNH NHƯ X 03/08/2004 Tây Ninh Thị Trấn Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Trung bình 0.75 Khá Tốt 1.75 5.5 0 5.5 X
344 TRƯƠNG KỲ ANH 11/12/2004 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Trung bình Trung bình 0.75 Trung bình Khá 1 5.5 0 5.5 X
345 NGUYỄN MINH THÔNG 25/12/2004 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Trung bình Khá 1 Khá Tốt 1.75 Khá Khá 1.5 Trung bình Tốt 1.25 5.5 0 5.5 X
346 LÊ TẤN ĐẠT 11/10/2004 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 5.5 0 5.5 X
347 TRẦN QUỐC TOẢN 27/04/2004 Tây Ninh Long Chữ Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 5.5 0 5.5 X
348 TRANG TUẤN NINH 15/04/2004 Tây Ninh Long Khánh Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 5.25 0 5.25 X
349 NGUYỄN HỒ THANH PHÚ 05/11/2004 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 5.25 0 5.25 X
350 TRẦN KHANG THỊNH 18/05/2004 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Trung bình Khá 1 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 5.25 0 5.25 X
351 NGUYỄN MẠNH HUỲNH 25/12/2003 Tây Ninh Thị Trấn Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Khá 1 Khá Tốt 1.75 5.25 0 5.25 X
352 LÂM THANH TRÚC X 14/04/2019 Tây Ninh Thị Trấn Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Khá 1 Khá Tốt 1.75 5.25 0 5.25 X
353 TRẦN TRUNG NHẪN 02/12/2003 Tây Ninh Lợi Thuận Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 4.75 VS(0.5) 0.5 5.25 X
354 HUỲNH MINH DƯƠNG 02/08/2004 Tây Ninh Lợi Thuận Khá Trung bình 1 Trung bình Khá 1 Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 4.75 VS(0.5) 0.5 5.25 X
355 DƯƠNG HUỲNH LÊ X 11/04/2004 Tây Ninh Tiên Thuận Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 4.75 VS(0.5) 0.5 5.25 X
356 TẠ MINH TRỌNG 20/07/2004 Tây Ninh Thị Trấn Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 5.25 0 5.25 X
357 HUỲNH HOÀNG PHI 23/10/2003 Tây Ninh Thị Trấn Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 5.25 0 5.25 X
358 PHẠM NGUYỄN ĐĂNG KHOA 25/11/2004 Tây Ninh Thị Trấn Trung bình Tốt 1.25 Khá Khá 1.5 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 5.25 0 5.25 X
359 ĐẶNG KIM TIỂU LINH 30/12/2004 Tây Ninh Thị Trấn Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 5.25 0 5.25 X
360 HUỲNH THÁI TRIỀU 02/06/2004 Tây Ninh Thị Trấn Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 4.75 VS(0.5) 0.5 5.25 X
361 NGUYỄN VĂN TÍNH 14/08/2004 Tây Ninh Thị Trấn Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 5.25 0 5.25 X
362 LÝ THỊ LAN ANH X 26/12/2004 Tây Ninh Thị Trấn Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 5 0 5 X
363 HUỲNH HỮU CÓ 25/07/2004 Tây Ninh Thị Trấn Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 5 0 5 X
364 PHẠM TRUNG HÀO 23/06/2004 Tây Ninh Thị Trấn Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 5 0 5 X
365 MAI THỊ NGỌC QUYÊN X 23/01/2004 Bình Phước Thị Trấn Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 5 0 5 X
366 PHẠM THỊ THANH THẢO X 05/06/2004 Tây Ninh Thị Trấn Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 5 0 5 X
367 LÊ MINH HIỀN LUÂN 07/11/2004 Tây Ninh ăn Chông Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Khá 1 Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 5 0 5 X
368 TRỊNH VĂN MINH 25/08/2004 Tây Ninh Thị Trấn Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 5 0 5 X
369 NGUYỄN THANH TOÀN 12/10/2004 Tây Ninh Tiên Thuận Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 Yếu Trung bình 0.75 4.5 VS(0.5) 0.5 5 X
370 NGUYỄN CÔNG DƯƠNG 12/07/2004 Tây Ninh Lợi Thuận Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Khá 1 4.5 VS(0.5) 0.5 5 X
371 CAO THỊ BÉ SÁU X 13/08/2003 TP. Hồ Chí Minh Thị Trấn Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 4.5 VS(0.5) 0.5 5 X
372 PHAN VĂN QUYẾN 20/09/2004 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 5 0 5 X
373 LÊ VĂN THUẬN 14/05/2003 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Trung bình Khá 1 Khá Khá 1.5 Trung bình Khá 1 Khá Khá 1.5 5 0 5 X
374 TRẦN THANH NINH 02/09/2004 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 4.75 0 4.75 X
375 NGUYỄN NGỌC HOA X 23/09/2004 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 4.75 0 4.75 X
376 VƯƠNG NGUYỄN NHI X 16/06/2004 Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 4.75 0 4.75 X
377 VÕ MINH THÔNG 29/06/2004 Tây Ninh Thị Trấn Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 4.75 0 4.75 X
378 TRẦN THANH LỘC 27/08/2004 Tây Ninh Lợi Thuận Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Khá 1 4.25 VS(0.5) 0.5 4.75 X
379 NGUYỄN VĂN TÚ 24/03/2004 Tây Ninh Lợi Thuận Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 4.25 VS(0.5) 0.5 4.75 X
380 ĐẶNG PHÚC VĂN 13/05/2004 Tây Ninh Lợi Thuận Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 4.25 VS(0.5) 0.5 4.75 X
381 NGUYỄN HOÀNG LÂM 20/09/2004 Tây Ninh Tiên Thuận Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 Trung bình